به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

پروانه بهره برداری تولید خاک پوششی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه بهره برداری تولید خاک پوششی نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه بهره برداری تولید خاک پوششی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای

11022 1395/05/10 ماده 4 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه بهره برداری تولید خاک پوششی


عنوان مدرک کد مدرک
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی 11057
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده 11140
مدارک هویتی متقاضیان 11304

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای

11022 1395/05/10 صفحه 11 تا 13 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده 9 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده 11 دانلود
هزینه صدور پروانه بهره برداری تولید خاک پوششی
نمونه پروانه بهره برداری تولید خاک پوششی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید پروانه بهره برداری تولید خاک پوششی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه بهره برداری تولید خاک پوششی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر گواهی پایان کار 10020
اصل پروانه بهره برداری 11392
نامه درخواست متقاضي 12003

فایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه بهره برداری تولید خاک پوششی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح پروانه بهره برداری تولید خاک پوششیمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه بهره برداری تولید خاک پوششی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال پروانه بهره برداری تولید خاک پوششی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده 21 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه بهره برداری تولید خاک پوششی


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش نظارتی 11189
آراء و احکام قطعی هياتهاي انتظامي و مراجع ذیصلاح قضائی 11190
ارائه درخواست کتبی 11224

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده21 دانلود