به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت پروانه بهره برداری معدن را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه بهره برداری معدن
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون معادن

11210 1377/03/23 1 و 9 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه بهره برداری معدن


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
تصویر ضمانت بانکی 10032
طرح توجیهی 10261
ارائه تسویه حساب 10850
ارائه تعهدنامه 12741
پرداخت مبلغ تعرفه ابطال تمبر 12902
قرارداد منعقده با مسئول فنی 13219
ارائه تضمین 6ماهه پرداخت حقوق دولتی برای دارندگان گواهی کشف در مهلت مقرر در مادة (8) قانون معادن 13220
ارائه تضمین 6ماهه پرداخت حقوق دولتی برای برندگان مزایده 13221
ارائه تعهد لازم درمورد اجرای تبصره 2 ماده9 قانون معادن برای برندگان مزایده 13222

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

10140 1392/04/08 ماده 43 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون معادن

11210 1377/03/23 ماده 5 و 6 و 7و 8 و 9 و 10 دانلود
ضوابط خاص صدور پروانه بهره برداری معدن


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون معادن

11210 1377/03/23 ماده 10 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون معادن

11210 1377/03/23 ماده 44 آیین نامه اجرایی دانلود

قانون معادن

11210 1377/03/23 ماده 9 دانلود
هزینه صدور پروانه بهره برداری معدن


عنوان هزینه مبلغ
حق تمبر 100000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

10143 1394/05/19 م 14 اصلاحی ماده 46 دانلود
نمونه پروانه بهره برداری معدن صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید پروانه بهره برداری معدن


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه بهره برداری معدن


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه تضمین های لازم و اخذ مجوزهای قانونی (حسب مورد ) 10235
معرفی مسئولین فنی 10411
ارائه تسویه حساب 10850
ارائه درخواست کتبی 11224

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

10140 1392/04/08 ماده45 دانلود

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

10140 1392/04/08 ماده 46 آیین نامه اجرایی دانلود

قانون معادن

11210 1377/03/23 ماده 9 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

10140 1392/04/08 ماده 45 دانلود

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

10140 1392/04/08 ماده 46 دانلود

قانون معادن

11210 1377/03/23 ماده 9 دانلود
مدت زمان تمدید پروانه بهره برداری معدن

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

10140 1392/04/08 ماده 45 دانلود

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

10140 1392/04/08 ماده 46 دانلود

قانون معادن

11210 1377/03/23 ماده 9 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
حق تمبر 50000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

10143 1394/05/19 ماده14 دانلود
فرآیند اصلاح پروانه بهره برداری معدن


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

10140 1392/04/08 ماده 52 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه بهره برداری معدن


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

10140 1392/04/08 ماده 55 دانلود

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

10140 1392/04/08 ماده 56 دانلود

قانون معادن

11210 1377/03/23 ماده 20 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه بهره برداری معدن


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه اسناد 10240

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

10140 1392/04/08 ماده 55 دانلود

آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن

10140 1392/04/08 ماده 56 دانلود

قانون معادن

11210 1377/03/23 ماده 20 دانلود