به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

پروانه بهره برداری گلخانه و قارچ خوراکی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه بهره برداری گلخانه و قارچ خوراکی نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه بهره برداری گلخانه و قارچ خوراکی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 صفحه 9 بخش ج دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه بهره برداری گلخانه و قارچ خوراکی


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
معرفی مسئول فنی تولید 10400
گواهی مسوول تجربی تولید 11191
مدارک هویتی متقاضیان 11304
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن 11680
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت شخص حقیقی یا مدیرعامل و دارنده حق امضاء؛ 11909
آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور 11968
نقشه های مهندسی پلان، طبقات و سازه مورد تأیید شهرداری.(مجوز ساخت) 12680
تصویر آخرین مدرک تحصیلی 12773

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده6 و 7 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده 6 دانلود
ضوابط خاص صدور پروانه بهره برداری گلخانه و قارچ خوراکی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده 7 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده 9 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده 11 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه بهره برداری(تعرفه پایه) 1370000 ریال
گواهی پایان کار برای 5 مرحله بازدید 7500000 ریال
بازدید کارشناسی 1700000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تعرفه های کشاورزی

10900 1397/03/31 صفحه 108 الی 111 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید پروانه بهره برداری گلخانه و قارچ خوراکی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده 10365
تکمیل فرم درخواست 10756

فایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده 11 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده 3، 6، 7 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید پروانه بهره برداری گلخانه و قارچ خوراکی


عنوان هزینه مبلغ
تمدید بهره برداری 1000000 ریال
بازدید کارشناس 1700000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تعرفه های کشاورزی

10900 1397/03/31 صفحه 108 الی111 دانلود
فرآیند اصلاح پروانه بهره برداری گلخانه و قارچ خوراکی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح پروانه بهره برداری گلخانه و قارچ خوراکیمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه بهره برداری گلخانه و قارچ خوراکی

 


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال پروانه بهره برداری گلخانه و قارچ خوراکی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده 21 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه بهره برداری گلخانه و قارچ خوراکی

 


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش نظارتی 11189
آراء و احکام قطعی هياتهاي انتظامي و مراجع ذیصلاح قضائی 11190
درخواست متقاضی 10030

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

10899 1398/04/05 ماده21 دانلود