1/5 - (1 امتیاز)

مرجع صدور پروانه تاسیس فیزیوتراپیمشخصات پروانه فیزیوتراپی


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه تاسیس فیزیوتراپی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه تاسیس فیزیوتراپی

4141377/12/23همه

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4281367/03/12همه
فرآیند صدور پروانه تاسیس فیزیوتراپی
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه فیزیوتراپی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
اطلاعات پرسنلی و تجهیزاتی100429
گزارش بهره برداری100430
معرفی مسئولین فنی100431

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار پروانه تاسیس فیزیوتراپی

 ماه
هزینه صدور پروانه فیزیوتراپی
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه فیزیوتراپی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید پروانه فیزیوتراپیمدت زمان تمدید پروانه فیزیوتراپی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید پروانه فیزیوتراپی
فرآیند اصلاح پروانه تاسیس فیزیوتراپی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه تاسیس فیزیوتراپی
ضوابط خاص اصلاح پروانه تاسیس فیزیوتراپیمدت زمان اصلاح مجوز
 روز
مدت اعتبار پروانه تاسیس فیزیوتراپی

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه فیزیوتراپی


شرایط قابلیت ابطال پروانه فیزیوتراپیشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه فیزیوتراپی