به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه تاسیس مرکز تصویربرداری


فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش بهره برداری 100430
معرفی مسئولین فنی 100431
شناسنامه دستگاه صادره از اداره کل تجهیزات پزشکی 100439
مجوز کار با اشعه صادره از سازمان انژی اتمی 100440
معرفی گزارشگر 100441

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور پروانه مرکز تصویربرداریمدت زمان صدور مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه تاسیس مرکز تصویربرداری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید پروانه تاسیس مرکز تصویربرداریمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید پروانه تاسیس مرکز تصویربرداری
فرآیند اصلاح پروانه تاسیس مرکز تصویربرداری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه تاسیس مرکز تصویربرداری
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه تاسیس مرکز تصویربرداری


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه تاسیس مرکز تصویربرداری