به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه تاسیس مرکز تصویربرداری


فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
گزارش بهره برداری100430
معرفی مسئولین فنی100431
شناسنامه دستگاه صادره از اداره کل تجهیزات پزشکی100439
مجوز کار با اشعه صادره از سازمان انژی اتمی100440
معرفی گزارشگر100441

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور پروانه مرکز تصویربرداریمدت زمان صدور مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه تاسیس مرکز تصویربرداری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید پروانه تاسیس مرکز تصویربرداریمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید پروانه تاسیس مرکز تصویربرداری
فرآیند اصلاح پروانه تاسیس مرکز تصویربرداری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه تاسیس مرکز تصویربرداری
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه تاسیس مرکز تصویربرداری


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه تاسیس مرکز تصویربرداری