در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدورمشخصات


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به دریافت


فرآیند صدور
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر مدرک تحصیلی 10004
ارائه تضمین های لازم و اخذ مجوزهای قانونی (حسب مورد ) 100246
داشتن فضای فیزیکی مناسب 100750

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور

 روز
مدت اعتبار

 ماه
هزینه صدور


عنوان هزینه مبلغ
هزینه 400000000 ریال


نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز