2.7/5 - (3 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

مرجع صدور پروانه تولید قارچ خوراکیمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه تولید قارچ خوراکی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تولید قارچ خوراکی

1338 1394/06/10 ماده 4
فرآیند صدور پروانه
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر گواهی پایان کار 10020
جواز تاسیس 100262
معرفی فرد واجد شرایط برای احراز سمت مسئولیت فنی 100351
ارائه درخواست کتبی 11205

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ خوراکی

1338 1394/06/10 دستورالعمل
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ

1338 1394/06/10 ماده 4
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ

1338 1394/06/10 ماده 4
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ

1338 1394/06/10 دستورالعمل
مدت اعتبار پروانه تولید قارچ

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه پرورش قارچ

1338 1394/06/10 دستورالعمل
هزینه صدور مجوز
نمونه پروانه تولید قارچ صادر شده

فرآیند تمدید پروانه تولید قارچ خوراکی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه تولید قارچ خوراکی


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده 100381
تکمیل فرم درخواست 100753

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ خوراکی

1338 1394/06/10 دستورالعمل
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ خوراکی

1338 1394/06/10 دستورالعمل
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه تولید قارچ خوراکی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه تولید قارچ
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح پروانه تولید قارچ
فرآیند ابطال پروانه تولید قارچ خوراکی


شرایط قابلیت ابطال پروانه تولید قارچ


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ خوراکی

1338 1394/06/10 دستورالعمل
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه تولید قارچ خوراکی


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش نظارتی 1000/21
آراء و احکام قطعی هياتهاي انتظامي و مراجع ذیصلاح قضائی 1001/21
ارائه درخواست کتبی 11205

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستور العمل اجرایی و ضوابط فنی صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید بستر کشت قارچ خوراکی

1338 1394/06/10 دستورالعمل