به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه تولید نرم افزار
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

551 1394/02/01 بند د ماده 31

قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

564 1379/10/10 بند23 ماده 1

ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان

1130 1394/09/15 ماده 1

پيوست شماره ۴ (بخش دوم) : اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، فعاليت و هزينه واحد (ساير دستگاه‌هاي اجرايي) قانون بودجه سال 1398

1062 1397/12/28 ردیف 1304021005

آیین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

921 1394/12/16 ماده 1 و 2
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه تولید نرم افزار


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر فیش بانکی 10013
ارائه آخرين مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین 100304
لیست بیمه کارکنان 100333
نامه حسن انجام کار مربوط به هر یک از پروژه های انجام یافته 100485
ارائه مستندات فنی و عملیاتی 100901
تصویر مدرک تحصیلی کارشناس فنی معرفی شده 1001124
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی 1001452
قرارداد فروش محصولات تولیدی 194091

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)

1073 1394/03/31 ماده 2
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

آگهی روزنامه رسمی

10004 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 0 http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx

استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

10123 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 0 www.msrt.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)

1073 1394/03/31 ماده 3
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)

1073 1394/03/31 ماده 3
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)

1073 1394/03/31 ماده 6
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه صدور 100000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31

1082 1394/03/31 ماده 46
نمونه پروانه تولید نرم افزار صادر شده

فرآیند تمدید پروانه تولید نرم افزار


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر فیش بانکی 10013
ارائه آخرين مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین 100304
لیست بیمه کارکنان 100333
نامه حسن انجام کار مربوط به هر یک از پروژه های انجام یافته 100485
ارائه مستندات فنی و عملیاتی 100901
تصویر مدرک تحصیلی کارشناس فنی معرفی شده 1001124
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی 1001452
اصل پروانه قبلی 1000231
قرارداد فروش محصولات تولیدی 194091

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)

1073 1394/03/31 مواد 2 و 6
ضوابط خاص تمدید پروانه تولید نرم افزار


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)

1073 1394/03/31 مواد 2، 5 و 6
مدت زمان تمدید پروانه تولید نرم افزار

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)

1073 1394/03/31 ماده 3
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید پروانه تولید نرم افزار


عنوان هزینه مبلغ
تمدید پروانه 50000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31

1082 1394/03/31 46
فرآیند اصلاح پروانه تولید نرم افزار


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا 100953
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی روزنامه
اصل پروانه بهره برداری 10111373709


ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)

1073 1394/03/31 ماده 8
مدت زمان اصلاح پروانه تولید نرم افزار

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه تولید نرم افزار


شرایط قابلیت ابطال پروانه تولید نرم افزار


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم افزار)

1073 1394/03/31 ماده 7
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه تولید نرم افزار