به این نوشته چند امتیاز می دهید؟


مرجع صدور پروانه خدمات ارتباطی ثابتمشخصات پروانه خدمات ارتباطی ثابت


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه خدمات ارتباطی ثابت
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

12121393/12/24ماده 3

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( تصویب نامه هیئت وزیران)

12101388/11/21ماده 6

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

12111389/12/11ماده 7

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تصویب در تاریخ 19 / 9 0/ 1382)

12091382/09/19ماده 3

مصوبه شماره 2 جلسه شماره 234 مورخ 1395/02/19 (اصلاح بند های 8-1، 3-2، 12-1، و تبصره 2 بند 12-1 مصوبه شماره 211 مورخ 93/12/24)

12061395/02/19
فرآیند صدور مجوز خدمات ارتباطی ثابت
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز خدمات ارتباطی ثابت


عنوان مدرککد مدرک
تصویر فیش بانکی10013
درخواست متقاضی10030
تصویر ضمانت بانکی10032
اطلاعات تماس10042
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه100495
فرم تكميل شده مشخصات شركت100496
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران100497
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001127
تصاویر برابر اصل شده تمام صفحات اساسنامه1001129
تصوير برابر با اصل كارت ملي مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت1001165
تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی ثبت شرکت و نیز آگهی آخرین تغییرات10011706
گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛10011708
ارایه مستندات طرح تجاری و چارچوب فنی ارایه خدمات موضوع پروانه1001179
تصوير برابر اصل شده كارت پايان خدمت مديرعامل واعضاي هيئت مديره،100119014
چهار قطعه عكس رنگي 4×3 مديرعامل و اعضاي هيئت مديره،100119044
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات10011700800

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

12121393/12/24ماده 3 بند 3-1 

مصوبه شماره 1 جلسه شماره 230 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

11971394/12/09 
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت

استعلام مراجع ذی صلاح

10124وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی60www.ict.gov.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

12121393/12/24ماده 3 
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه جلسه يازدهم هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در خصوص عناوين و سقف زماني صدور مجوزهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

11981395/11/25ردیف 34 جدول الف 
مدت اعتبار مجوز خدمات ارتباطی ثابت

 ماهعنوان قانون/مصوبه

شماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

12121393/12/24ماده 6 
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
حق امتیاز20000000000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

12121393/12/24ماده 12 

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( تصویب نامه هیئت وزیران)

12101388/11/21بند 5 ماده 6 

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تصویب در تاریخ 19 / 9 0/ 1382)

12091382/09/19ماده 3 
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه خدمات ارتباطی ثابت


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز خدمات ارتباطی ثابت


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه100495
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران100497
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001127
تصوير برابر با اصل كارت ملي مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت1001165
گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛10011708
تصوير برابر اصل شده كارت پايان خدمت مديرعامل واعضاي هيئت مديره،100119014
چهار قطعه عكس رنگي 4×3 مديرعامل و اعضاي هيئت مديره،100119044
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی آگهي آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای هیئت مدیره؛10011990
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

12121393/12/24ماده 7
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

12121393/12/24ماده 7
مدت زمان تمدید پروانه خدمات ارتباطی ثابت

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

12121393/12/24ماده 7
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز خدمات ارتباطی ثابتعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

12121393/12/24ماده 7
فرآیند اصلاح پروانه خدمات ارتباطی ثابت


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه خدمات ارتباطی ثابت


شرایط قابلیت ابطال مجوز خدمات ارتباطی ثابت


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه شماره 2 جلسه 270 مورخ 96/11/5 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات “انصراف دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (.ServCo) از ادامه فعالیت “

11961396/11/05

مصوبه هيئت وزيران درخصوص درخواست انصراف دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (.ServCo)

11951398/04/19

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

12121393/12/24ماده 15
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اصل پروانه قبلی1000231

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه جلسه 1 شماره 211 مورخ 1393/12/24 ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)

12121393/12/24ماده 15