5/5 - (2 امتیاز)

پروانه خدمات ثبت احوال

آنچه در این مطلب می خوانید ...


در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه خدمات ثبت احوال نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه خدمات ثبت احوال و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور پروانه خدمات ثبت احوالمشخصات پروانه خدمات ثبت احوال


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه خدمات ثبت احوال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصل 44 قانون اساسی

202 1397/09/12 ماده 7

قانون خدمات مدیریت کشوری

285 1386/07/18 بند الف ماده 24

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)

308 1389/10/15 بند الف و د ماده 46

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور

947 1395/12/14 بندپ ماده 67

دستورالعمل صدور پروانه خدمات ثبت احوال

390 1396/04/24 تمامی بند ها
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه خدمات ثبت احوال


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر گواهی آموزشی 10029
نامه حراست 100201
صورتجلسه تائید صلاحیت استان 100202
صورتجلسه هیات تائید صلاجیت سازمان 100203
تصویر پروانه دفتر پیشخوان خدمان دولت 100220

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)

308 1389/10/15 بند های( الف )و( د )ماده 46

قانون مدیریت خدمات کشوری

59 1386/07/08 ماده 5 و بند الف ماده 24

قانون برنامه ششم توسعه کشور

999 1395/12/25 بند پ ماده 67

دستورالعمل صدور پروانه خدمات ثبت احوال

390 1396/04/24 تمامی بند ها
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

وضعیت نظام وظیفه

10005 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 0 http://www.vazifeh.police.ir

عدم سوء پیشینه

10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون خدمات کشوری

600 1397/11/07 بند الف

دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال

390 1396/04/24 تمامی بندها
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه پیشخوان دولت

223 1389/03/18 اکثر بند ها

آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون خدمات کشوری

600 1397/11/07 بند الف
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه پیشخوان دولت

223 1389/03/18 بند 4 و سایر بند ها

قانون مدیریت خدمات کشوری

59 1386/07/08 ماده 5 و بند الف ماده 24

دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال

390 1396/04/24 تمامی بند ها
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال

390 1396/04/24 بند های 10-14 و 12-14
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه پیشخوان دولت

223 1389/03/18 بند 4 و سایر بند ها

دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال

390 1396/04/24 تمامی بند ها
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تعرفه صدور و تمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست 3000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بودجه 98 کل کشور

548 1397/12/21 ردیف 140116بند 35
نمونه پروانه خدمات ثبت احوال صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه خدمات ثبت احوال


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر گواهی عدم اعتیاد 10031


ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید پروانه خدمات ثبت احوال

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال

390 1396/04/24 بند 15 الی 8-15
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید پروانه خدمات ثبت احوال


عنوان هزینه مبلغ
تعرفه صدور و تمدید پروانه و گواهینامه دفاتر پیشخوان و پست 3000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون بودجه 98 کل کشور
548 1397/12/21 ردیف 140116 بند 35
فرآیند اصلاح پروانه خدمات ثبت احوال


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه خدمات ثبت احوال


شرایط قابلیت ابطال پروانه خدمات ثبت احوالشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه خدمات ثبت احوال


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسه تائید صلاحیت استان 100202