به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت پروانه خرده فروشی برق را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور پروانه خرده فروشی برقمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه خرده فروشی برق
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان برق ایران

10012 1397/09/13 ماده (5) و (6) دانلود

دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق

10021 1397/09/13 ماده (8) و (12) دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
تکمیل فرم درخواست پروانه 10169
ارائه تعهدنامه 12741
نمونه قرارداد با مشترک نهایی 13182

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق

10021 1397/09/13 بند (1) ماده (8) دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور پروانه خرده فروشی برق


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق

10021 1397/09/13 بند (1) ماده (7) دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان برق ایران

10012 1397/09/13 ماده (5) و (6) دانلود

دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق

10021 1397/09/13 بند (2) متده (8) دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق

10021 1397/09/13 بند (1) ماده (9) دانلود
هزینه صدور پروانه خرده فروشی برقعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق

10021 1397/09/13 بند (1) ماده (10) دانلود

دستورالعمل تعيين کارمزد و حق الامتياز پروانه‌هاي فعاليت در بخش برق

12143 1395/10/22 بند 2-1-5 دانلود

مبالغ کارمزد صدور، تمدید و اصلاح انواع پروانه‌های فعالیت در صنعت برق در سال 1400

12243 1400/02/15 رديف 6 جدول دانلود
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید پروانه خرده فروشی برقشرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق

10021 1397/09/13 بند (2) ماده (9) دانلود

دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق

10021 1397/09/13 بند (1) ماده (8) دانلود
ضوابط خاص تمدید پروانه خرده فروشی برق


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق

10021 1397/09/13 بند (1) ماده (7) دانلود
مدت زمان تمدید پروانه خرده فروشی برق

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان برق ایران

10012 1397/09/13 ماده (5) و (6) دانلود

دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق

10021 1397/09/13 بند (2) متده (8) دانلود

دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق

10021 1397/09/13 بند (2) متده (8) دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق

10021 1397/09/13 بند (1) ماده (10) دانلود

دستورالعمل تعيين کارمزد و حق الامتياز پروانه‌هاي فعاليت در بخش برق

12143 1395/10/22 بند 2-1-5 دانلود

مبالغ کارمزد صدور، تمدید و اصلاح انواع پروانه‌های فعالیت در صنعت برق در سال 1400

12243 1400/02/15 رديف 6 جدول دانلود
فرآیند اصلاح پروانه خرده فروشی برق


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق

10021 1397/09/13 بند (1) ماده (8) دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق

10021 1397/09/13 بند (1) ماده (10) دانلود
فرآیند ابطال پروانه خرده فروشی برق


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق

10021 1397/09/13 بند (1) ماده (12) دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستور العمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق

10021 1397/09/13 بند (2) ماده (12) دانلود