پروانه ساخت لوازم آرایشی

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه ساخت لوازم آرایشی است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است. پس با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه ساخت لوازم آرایشی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 واصلاحات سال 1353

4411353/12/18همه

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه ساخت لوازم آرایشی

14451396/03/01کل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر فیش بانکی10013
پروانه اشتغال یا مجوز بهره برداری معتبر10081
پروانه مسئول فنی آزمایشگاه100115
تصویرآگهی ثبت برند آرایشی بهداشتی یا علامت تجارتی100458
درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا، براساس آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور100978
پروانه مسئول فنی1003000

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه ساخت لوازم آرایشی

14451396/03/01پیوستها
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور1880000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تعرفه صدور پروانه خدمات بهداشتي و پزشكي)

14561391/01/30بند الف ردیف 8
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید پروانه ساخت لوازم آرایشی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تمدید560000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تعرفه صدور پروانه خدمات بهداشتي و پزشكي)

14561391/01/30بند الف ردیف 12
فرآیند اصلاح پروانه ساخت لوازم آرایشی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه ساخت لوازم آرایشی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزصدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه ساخت لوازم آرایشی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 واصلاحات سال 1353

4411353/12/18همه

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه ساخت لوازم آرایشی

14451396/03/01کل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر فیش بانکی10013
پروانه اشتغال یا مجوز بهره برداری معتبر10081
پروانه مسئول فنی آزمایشگاه100115
تصویرآگهی ثبت برند آرایشی بهداشتی یا علامت تجارتی100458
درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا، براساس آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور100978
پروانه مسئول فنی1003000

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه ساخت لوازم آرایشی

14451396/03/01پیوستها
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور1880000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تعرفه صدور پروانه خدمات بهداشتي و پزشكي)

14561391/01/30بند الف ردیف 8
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
تمدید
فرآیند تمدید پروانه ساخت لوازم آرایشی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تمدید560000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تعرفه صدور پروانه خدمات بهداشتي و پزشكي)

14561391/01/30بند الف ردیف 12
اصلاح
فرآیند اصلاح پروانه ساخت لوازم آرایشی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزابطال
فرآیند ابطال پروانه ساخت لوازم آرایشی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز