پروانه ساخت لوازم آرایشی

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه ساخت لوازم آرایشی است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است. پس با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه ساخت لوازم آرایشی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 واصلاحات سال 1353

441 1353/12/18 همه

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه ساخت لوازم آرایشی

1445 1396/03/01 کل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر فیش بانکی 10013
پروانه اشتغال یا مجوز بهره برداری معتبر 10081
پروانه مسئول فنی آزمایشگاه 100115
تصویرآگهی ثبت برند آرایشی بهداشتی یا علامت تجارتی 100458
درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا، براساس آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور 100978
پروانه مسئول فنی 1003000

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه ساخت لوازم آرایشی

1445 1396/03/01 پیوستها
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور 1880000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تعرفه صدور پروانه خدمات بهداشتي و پزشكي)

1456 1391/01/30 بند الف ردیف 8
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید پروانه ساخت لوازم آرایشی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تمدید 560000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تعرفه صدور پروانه خدمات بهداشتي و پزشكي)

1456 1391/01/30 بند الف ردیف 12
فرآیند اصلاح پروانه ساخت لوازم آرایشی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه ساخت لوازم آرایشی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزصدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه ساخت لوازم آرایشی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 واصلاحات سال 1353

441 1353/12/18 همه

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه ساخت لوازم آرایشی

1445 1396/03/01 کل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر فیش بانکی 10013
پروانه اشتغال یا مجوز بهره برداری معتبر 10081
پروانه مسئول فنی آزمایشگاه 100115
تصویرآگهی ثبت برند آرایشی بهداشتی یا علامت تجارتی 100458
درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا، براساس آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور 100978
پروانه مسئول فنی 1003000

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه ساخت لوازم آرایشی

1445 1396/03/01 پیوستها
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور 1880000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تعرفه صدور پروانه خدمات بهداشتي و پزشكي)

1456 1391/01/30 بند الف ردیف 8
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
تمدید
فرآیند تمدید پروانه ساخت لوازم آرایشی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تمدید 560000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تعرفه صدور پروانه خدمات بهداشتي و پزشكي)

1456 1391/01/30 بند الف ردیف 12
اصلاح
فرآیند اصلاح پروانه ساخت لوازم آرایشی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزابطال
فرآیند ابطال پروانه ساخت لوازم آرایشی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز