در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه ساخت مکمل تغذیه ای و ورزشی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت این پروانه ساختو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه ساخت مکمل تغذیه ای و ورزشی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4281367/03/1211،12،13،17

مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 واصلاحات سال 1353

4411353/12/1813،17
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه ساخت مکمل تغذیه ای و ورزشی


عنوان مدرککد مدرک
اخذ شرایط لازم محل فیزیکی برای تاسیس100618
اصل موافقت اصولی و پروانه تاسیس10111373701

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه “ثبت دارو” در سازمان غذا و دارو

4321393/10/074
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام زيست محيطي محل فعاليت10152سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست15www.doe.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه قانون حفاظت محیط زیست

3681354/12/0319

ضوابط و معیارهای استقرار اماکن دامی و صنایع وابسته به دام و کارخانجات تولید و بسته بندی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مکمل های غذایی و رژیمی و صنایع بسته بندی

12971391/11/024
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

4351387/11/1712
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

4351387/11/1712
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تولید / ساخت ماده اولیه مکمل145000 ریال
واردات محصول نهایی مکمل – ثبت منبع65000000 ریال
واردات محصول نهایی مکمل – کد ثبت IRC14000000 ریال
پروانه تاسیس5660000 ریال
پروانه مسئول فنی560000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

4351387/11/1712
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید پروانه ساخت مکمل تغذیه ای و ورزشی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

4351387/11/178-26
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

4351387/11/178-26
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تمدید مجوز ماده اولیه مکمل560000 ریال
تمدید پروانه مسئول فنی510000 ریال
تمدید پروانه تاسیس940000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

4351387/11/178-26
فرآیند اصلاح پروانه ساخت مکمل تغذیه ای و ورزشی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

4351387/11/178-26
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

4351387/11/178-26
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
ماده اولیه مکمل560000 ریال
پروانه مسئول فنی510000 ریال
پروانه تاسیس940000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

4351387/11/178-26
فرآیند ابطال پروانه ساخت مکمل تغذیه ای و ورزشی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه ساخت مکمل تغذیه ای و ورزشیصدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه ساخت مکمل تغذیه ای و ورزشی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4281367/03/1211،12،13،17

مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 واصلاحات سال 1353

4411353/12/1813،17
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه ساخت مکمل تغذیه ای و ورزشی


عنوان مدرککد مدرک
اخذ شرایط لازم محل فیزیکی برای تاسیس100618
اصل موافقت اصولی و پروانه تاسیس10111373701

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه “ثبت دارو” در سازمان غذا و دارو

4321393/10/074
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام زيست محيطي محل فعاليت10152سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست15www.doe.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه قانون حفاظت محیط زیست

3681354/12/0319

ضوابط و معیارهای استقرار اماکن دامی و صنایع وابسته به دام و کارخانجات تولید و بسته بندی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مکمل های غذایی و رژیمی و صنایع بسته بندی

12971391/11/024
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

4351387/11/1712
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

4351387/11/1712
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تولید / ساخت ماده اولیه مکمل145000 ریال
واردات محصول نهایی مکمل – ثبت منبع65000000 ریال
واردات محصول نهایی مکمل – کد ثبت IRC14000000 ریال
پروانه تاسیس5660000 ریال
پروانه مسئول فنی560000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

4351387/11/1712
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
تمدید
فرآیند تمدید پروانه ساخت مکمل تغذیه ای و ورزشی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

4351387/11/178-26
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

4351387/11/178-26
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تمدید مجوز ماده اولیه مکمل560000 ریال
تمدید پروانه مسئول فنی510000 ریال
تمدید پروانه تاسیس940000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

4351387/11/178-26
اصلاح
فرآیند اصلاح پروانه ساخت مکمل تغذیه ای و ورزشی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

4351387/11/178-26
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

4351387/11/178-26
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
ماده اولیه مکمل560000 ریال
پروانه مسئول فنی510000 ریال
پروانه تاسیس940000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی- رژیمی

4351387/11/178-26
ابطال
فرآیند ابطال پروانه ساخت مکمل تغذیه ای و ورزشی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه ساخت مکمل تغذیه ای و ورزشی