1/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت صدور نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدورمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه شرکت بازرسی استانی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

10510 1389/10/06 ماده2 دانلود

قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

10515 1371/01/01 ماده 5 و تبصره آن دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند 6 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه شرکت بازرسی استانی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر اساسنامه 10012
تصویر بیمه نامه 10014
گزارش عملکرد 10205
لیست بیمه کارکنان 10442
ارائه گزارش بازرسی 10540
میزان سرمایه شرکت 12659

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

10510 1389/10/06 ماده 2 دانلود

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

10677 1396/07/14 بند 10 ماده 7 دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند 6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند 6-5-1 و6-5-2 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

10510 1389/10/06 ماده9 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد خدماتی صدور پروانه شرکت بازرسی استانی 10000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

10510 1389/10/06 جدول 3 ماده 15 دانلود

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

10677 1396/07/14 ماده 31 دانلود

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

11451 1397/04/26 3-4 دانلود
نمونه پروانه شرکت بازرسی استانی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید پروانه شرکت بازرسی استانی


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه شرکت بازرسی استانی


عنوان مدرک کد مدرک
بیمه نامه مسئولیت به عنوان تضمین عملکرد 11655
آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور 11968

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

10510 1389/10/06 ماده 2 دانلود

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

10677 1396/07/14 بند 10 ماده 7 دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند6-7 دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند 6 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند6-7 دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند 6-5-1 و6-5-2 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد خدماتی صدور پروانه شرکت بازرسی استانی 10000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

10510 1389/10/06 جدول 3 ماده 15 دانلود

آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

10510 1389/10/06 ماده15 دانلود

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

10677 1396/07/14 ماده 31 دانلود

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

11451 1397/04/26 3-4 دانلود

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

11451 1397/04/26 بند4-4-2 دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند 6-6-9 الی 6-6-11 دانلود
فرآیند اصلاح پروانه شرکت بازرسی استانی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند6-7 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند6-7 دانلود
مدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند 6-7 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد خدماتی توسعه دامنه 10000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

11451 1397/04/26 بند 4-4-2 دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند 6-6-9 الی 6-6-11 دانلود
فرآیند ابطال پروانه شرکت بازرسی استانی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 یاداوری 1 بند 6-7-4 دانلود

دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و اختلافات بین خریداران وشرکت های بازرسی به شماره د/152/235

11558 1394/02/02 بند6-6 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 یاد اوری 1 بند 6-7-4 دانلود

دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و اختلافات بین خریداران و شرکت های بازرسی به شماره د/152/235

11558 1394/02/02 بند 6-6 دانلود