به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

پروانه صلاحیت و تایید مشاور خدمات ایمنی

در این مقاله قصد داریم تا شرایط اخذ پروانه صلاحیت و تایید مشاور خدمات ایمنی را به تفصیل برای شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای اخذ پروانه صلاحیت از جمله مواردی است که در این مطلب آورده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه صلاحیت و تایید مشاور خدمات ایمنی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

4831398/09/17ماده 3
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک

تصویر کارت ملی

10001

تصویر شناسنامه

10002

تصویر کارت نظام وظیفه

10003

تصویر مدرک تحصیلی

10004

عکس پرسنلی

10007

تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری

10024

تصویر مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی

10038

تصویر مفاصاحساب مالیاتی

10039

سابقه فعالیت

100301

آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی

روزنامه

اساسنامه اعضای حقوقی هیات موسس

22222

يك نسخه از اجاره نامه و يا سند مالكيت محل استقرار

12251

اقرارنامه محضری مبنی بر عدم رابطه استخدامی با دستگاه های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

55000253-27

بیمه نامه مسئولیت مدنی

505-2-5

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

4831398/09/1717

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

4831398/09/1722
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

10045وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی0tamin.ir

عدم سوء پیشینه

10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir

مفاصا حساب مالیاتی

10108سازمان امورمالیاتی کشور – اداره کل امور مالیاتی0www.tax.gov.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

4291369/08/29ماده 85
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

4831398/09/17ماده 36
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه مقررات زدایی

10511396/08/09ردیف 7
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

4831398/09/17ماده 23
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ

هزینه احراز صلاحیت اشخاص حقیقی متقاضی کارشناس فنی مجاز

1500000 ریال

هزینه احراز صلاحیت اشخاص حقوقی متقاضی مشاوره و خدمات دهنده حفاظت فنی و ایمنی

10000000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

درآمدهای حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون بودجه 98 کشور

124041398/07/08ردیف 47 جدول 16
نمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید پروانه صلاحیت و تایید مشاور خدمات ایمنی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک

تصویر مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی

10038

تصویر مفاصاحساب مالیاتی

10039

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون مالیات هاي مستقیم

5501366/12/03ماده 186

قانون تامین اجتماعی

251354/04/03ماده 37
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

4831398/09/17ماده 23
مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

4831398/09/17ماده 23
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید پروانه صلاحیت و تایید مشاور خدمات ایمنی


عنوان هزینهمبلغ

هزینه تمدید صلاحیت اشخاص حقوقی متقاضی مشاوره و خدمات دهنده حفاظت فنی و ایمنی

10000000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

درآمدهای حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون بودجه 98 کشور

124041398/07/08ردیف 47 جدول 16
فرآیند اصلاح پروانه صلاحیت و تایید مشاور خدمات ایمنی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه صلاحیت و تایید مشاور خدمات ایمنی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

4831398/09/17مواد 13 و 14
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه صلاحیت و تایید مشاور خدمات ایمنیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

4831398/09/17مواد 13 و 14