در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه علامت استاندارد است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه علامت استاندارد
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

576 1396/07/14 7
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
جواز تاسیس 100262
درخواست صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد 100457
تصویرآگهی ثبت نام یا ثبت علامت تجاری 100458
پروانه تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت یا گواهی قبولی در آزمون کتبی مدیران کنترل کیفیت 100462
مفاصاحساب پرداخت کارمزد خدماتی مربوط به صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد 100463
دارا بودن نتیجه (های) آزمون مطابق با کلیه بندهای استاندارد ملی مربوطه 100464
مفاصاحساب پرداخت تمام هزینه های قانونی 100465
دارا بودن آزمایشگاه اختصاصی و یا قرارداد رسمی با آزمایشگاه مورد قبول سازمان 1004601

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی صدور،تمدید،تجدید،تعلیق،رفع تعلیق،ابطال،صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی

928 1396/01/28 6-1-1،6-1-2
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی صدور،تمدید،تجدید،تعلیق،رفع تعلیق،ابطال،صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی

928 1396/01/28 6-1-4-11 تاریخ اعتبار پروانه علامت استاندارد به مدت سه سال می باشد.
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

1359 1397/04/26 3و4
نمونه پروانه علامت استاندارد صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید پروانه علامت استاندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
درخواست متقاضی 10030
فرم پرسشنامه اطلاعات فنی تکمیل شده 100460
مفاصاحساب پرداخت کارمزد خدماتی مربوط به صدورپروانه کاربرد علامت استاندارد 100463
دارا بودن نتیجه (های) آزمون مطابق با کلیه بندهای استاندارد ملی مربوطه 100464
پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت 100057
دارا بودن آزمایشگاه اختصاصی و یا قرارداد رسمی با آزمایشگاه مورد قبول سازمان 1004601

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی صدور،تمدید،تجدید،تعلیق،رفع تعلیق،ابطال،صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی

928 1396/01/28 6-2
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

1359 1397/04/26 3و4
فرآیند اصلاح پروانه علامت استاندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه علامت استاندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی صدور،تمدید،تجدید،تعلیق،رفع تعلیق،ابطال،صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی

928 1396/01/28 6-3،6-4
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه علامت استانداردعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی صدور،تمدید،تجدید،تعلیق،رفع تعلیق،ابطال،صدور مجدد پروانه کاربردعلامت استاندارد اجباری و تشویقی

928 1396/01/28 6-3،6-4