در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه فیلمسازی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه فیلمسازی


فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور پروانه فیلمسازیمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه فیلمسازی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید پروانه فیلمسازیمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه فیلمسازی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح پروانه فیلمسازیمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه فیلمسازی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه فیلمسازی