در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه مسئول فنی داروخانه نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور پروانه مسئول فنی داروخانهمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه مسئول فنی داروخانه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی 440 1334/03/29 فصل اول- ماده 2
کمیسیون ماده 20 442 1367/11/23 همه
آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها 3010066 1393/12/05 ماده 17
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
معرفی نامه 10068
تصویر پروانه داروسازی 100446
موافقت کمیسیون ماده 20 100601
اصل گواهي عدم اعتياد 11140
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 1001810
استعفاء نامه مسئول فني معرفي شده از محل کار قبلي خود و اعلام سوابق اشتغال وی 1003036
اصل گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی معرفی شده 3010062
گواهی گذراندن دوره آموزش قانون و مقررات مربوطه توسط دانشگاه تحت پوشش/انجمن یا مراکز مورد تاییدآن 3010068
گواهی پنج ساله بازآموزی داروسازان با توجه به قانون آموزش مداوم گروه پزشکی 3010069
پرداخت الکترونیکی در سامانه 3010070
مدرک قرارداد خرید خدمتی ممهور به مهر انجمن داروسازان 3010071
گواهی اعلام عدم نیاز در ساعات غیر اداری 3010072
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها 3010073 1395/07/25 ماده 13
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور پروانه مسئول فنی داروخانهمدت زمان صدور مجوز
روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها 3010073 1395/07/25 ماده 13
مدت اعتبار پروانه
ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها 3010073 1395/07/25 ماده 13 تبصره 3
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه مسئول داروخانه در تهران 460000 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه هاي موضوع ماده 24 1003022 1391/01/30 بند ح ردیف 13-14
نمونه مجوز صادر شده
فرآیند تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تکمیل اطلاعات بر روی سامانه 100756
گواهی پنج ساله کارآموزی داروسازان با توجه به قانون آموزش مداوم گروه پزشکی 3010069
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها 3010066 1393/12/05 ماده 8
ضوابط خاص تمدید پروانه مسئول فنی داروخانهمدت زمان تمدید مجوز
روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها 3010066 1393/12/05 ماده 8
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه تمدید پروانه


عنوان هزینه مبلغ
تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه در تهران 330000 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 722 1380/12/08 بند د ردیف 13-14
فرآیند اصلاح پروانه مسئول فنی داروخانه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح پروانه مسئول فنی داروخانهمدت زمان اصلاح مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه مسئول فنی داروخانه


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز