1/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه مسئول فنی دامپزشکی ( پروانه دستیار بهداشتی دامپزشکی ) نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه مسئول فنی دامپزشکی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور

10094 1371/12/09 ماده 24 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 10 دانلود

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی

10886 1391/09/19 مواد 2 و 8 دانلود

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

11076 1395/12/14 ماده 34 دانلود

آئین نامه اجرایی ماده 34 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

11077 1397/11/17 ماده 4 دانلود
فرآیند صدور پروانه مسئول فنی دامپزشکی ( پروانه دستیار بهداشتی دامپزشکی )
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه مسئول فنی دامپزشکی ( پروانه دستیار بهداشتی دامپزشکی )


عنوان مدرک کد مدرک
قرارداد و مدارک/ پروانه مسئول فنی (فنی بهداشتی) و در صورت لزوم دستیاران مربوط 10367
تعهد نامه محضری طبق فرم مربوط 11264
دانشنامه (معتبر) دکترای عمومی دامپزشکی 11400
برگه خود اظهاری مبنی بر نداشتن سوء سابقه اموٍر صنفی و حرفه ای 11437
معرفی نامه صادره از سوی صاحب (مدیرعامل) مرکز (شرکت) مبنی بر تمایل به کارگیری (مجدد) شخص معرفی شده 11439
برگه خود اظهاری عدم اشتغال دولتی و یا نداشتن پروانه يا مجوز اشتغال 11445
تصویر برگ پايان خدمت نظام وظيفه و یا معافیت دائم براي آقايان 11545

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور

10094 1371/12/09 ماده 24 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 12 دانلود

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی

10886 1391/09/19 ماده 12 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام در خصوص گواهی های آموزشی (و حسب مورد سابقه كار) لازم از سازمان نظام دامپزشکی 10343 سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران – شورای نظام دامپزشکی 7 www.iranvc.ir
گواهی عدم سوء پیشینه 10434 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 https://adliran.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 12. تبصره دانلود

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی

10886 1391/09/19 بند «و» ماده 12 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور پروانه مسئول فنی دامپزشکی ( پروانه دستیار بهداشتی دامپزشکی )


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور

10094 1371/12/09 ماده 24 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 12 دانلود

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی

10886 1391/09/19 ماده 12 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور

10094 1371/12/09 ماده 24 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی

10886 1391/09/19 ماده 14 دانلود

بخشنامه سقف زمانی صدور (تمدید/ اصلاح) پروانه (مجوز/ گواهی) هاي دامپزشکی

12067 1399/10/13 متن دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور

10094 1371/12/09 ماده 24 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی

10886 1391/09/19 ماده 14 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه مسئول فنی 350000 ریال
صدور پروانه مسئول فنی بهداشتی/ دستیار بهداشتی 495000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 ماده 14 دانلود

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت

10943 1393/01/28 بند 18 و 19 فصل پنجم دانلود
نمونه پروانه مسئول فنی دامپزشکی ( پروانه دستیار بهداشتی دامپزشکی ) صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید پروانه مسئول فنی دامپزشکی ( پروانه دستیار بهداشتی دامپزشکی )


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
قرارداد و مدارک/ پروانه مسئول فنی (فنی بهداشتی) و در صورت لزوم دستیاران مربوط 10367
گواهی کسب امتیاز آموزشی (و حسب مورد سابقه كار) لازم در زمینه تخصصی مربوط 11397
برگه خود اظهاری مبنی بر نداشتن سوء سابقه اموٍر صنفی و حرفه ای 11437
معرفی نامه صادره از سوی صاحب (مدیرعامل) مرکز (شرکت) مبنی بر تمایل به کارگیری (مجدد) شخص معرفی شده 11439
برگه خود اظهاری عدم اشتغال دولتی و یا نداشتن پروانه يا مجوز اشتغال 11445
تصوير كارت عضويت معتبر نظام دامپزشكي 12911

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور

10094 1371/12/09 ماده 24 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 مواد 12 و 20 دانلود

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی

10886 1391/09/19 مواد 2، 8 و 14 دانلود
ضوابط خاص تمدید پروانه مسئول فنی دامپزشکی ( پروانه دستیار بهداشتی دامپزشکی )


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور

10094 1371/12/09 ماده 24 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 12 دانلود

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی

10886 1391/09/19 ماده 12 دانلود
مدت زمان تمدید پروانه مسئول فنی دامپزشکی ( پروانه دستیار بهداشتی دامپزشکی )

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور

10094 1371/12/09 ماده 24 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 12 دانلود

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی

10886 1391/09/19 ماده 12 دانلود

بخشنامه سقف زمانی صدور (تمدید/ اصلاح) پروانه (مجوز/ گواهی) هاي دامپزشکی

12067 1399/10/13 متن بخشنامه دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تمدید پروانه مسئول فنی 350000 ریال
تمدید پروانه مسئول فنی بهداشتی/ دستیار بهداشتی 495000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 ماده 14 دانلود

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 بند 18 و 19 فصل پنجم دانلود
فرآیند اصلاح پروانه مسئول فنی دامپزشکی ( پروانه دستیار بهداشتی دامپزشکی )


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
قرارداد و مدارک/ پروانه مسئول فنی (فنی بهداشتی) و در صورت لزوم دستیاران مربوط 10367
معرفی نامه صادره از سوی صاحب (مدیرعامل) مرکز (شرکت) مبنی بر تمایل به کار گیری (مجدد) شخص معرفی شده 11439
ارائه دانشنامه در مقطع تحصیلی دانشگاهی بالاتر 11521
پروانه اصلاح شده بهره برداری/ فعالیت مرکز/ واحد/ شرکت محل اشتغال 11522


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور

10094 1371/12/09 ماده 24 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 مواد 12 و 20 دانلود

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی

10886 1391/09/19 مواد 2، 8 و 14 دانلود
ضوابط خاص اصلاح پروانه مسئول فنی دامپزشکی ( پروانه دستیار بهداشتی دامپزشکی )


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور

10094 1371/12/09 ماده 24 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 مواد 10، 12 و 20 دانلود

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی

10886 1391/09/19 مواد 2، 8 و 14 دانلود
مدت زمان اصلاح پروانه مسئول فنی دامپزشکی ( پروانه دستیار بهداشتی دامپزشکی )

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور

10094 1371/12/09 ماده 24 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 ماده 20 دانلود

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی

10886 1391/09/19 ماده 14 دانلود

بخشنامه سقف زمانی صدور (تمدید/ اصلاح) پروانه (مجوز/ گواهی) هاي دامپزشکی

12067 1399/10/13 متن بخشنامه دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه مبلغ
اصلاح پروانه مسئول فنی 350000 ریال
اصلاح پروانه مسئول فنی بهداشتی/ دستیار بهداشتی 495000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 ماده 14 دانلود

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت

10943 1393/01/28 بند 18 و 19 فصل پنجم دانلود
فرآیند ابطال مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 مواد 12 و 14 دانلود

قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی

10471 1395/12/25 ماده 34 دانلود

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی

10886 1391/09/19 مواد 12 و 15 دانلود

آئین نامه اجرایی ماده 34 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

11077 1397/11/17 ماده5 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
فرم تکمیل شده درخواست ابطال پروانه از سوی متقاضی 11192
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح 11193

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور

10094 1371/12/09 ماده 24 دانلود

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی

10219 1387/09/10 مواد 12 و 14 دانلود

قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی

10471 1395/12/25 ماده 34 دانلود

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7)، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی/ دارو و مواد مصرفی دامپزشکی

10886 1391/09/19 مواد 12 و 15 دانلود

آئین نامه اجرایی ماده 34 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

11077 1397/11/17 ماده 5 دانلود