به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

مرجع صدورمشخصات


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ 
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

کمیسیون ماده 20

4421367/11/23همهدانلود فایل
فرآیند صدور
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور 


تصویر مدرک تحصیلی
عکس پرسنلی
تصویر فیش بانکی
تصویر آگهی روزنامه رسمی
تصویر تعهد نامه محضری
تصویر موافقت با استعفاء رسمی از محل کار قبلی
تصویر پروانه دائم داروسازی
تصویر گواهی بازآموزی

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور


عنوان هزینهمبلغ
صدور560000 ریال
تمدید520000 ریال