مرجع صدورمشخصات


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
کمیسیون ماده 20 442 1367/11/23 همه دانلود فایل
فرآیند صدور
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور


تصویر مدرک تحصیلی
عکس پرسنلی
تصویر فیش بانکی
تصویر آگهی روزنامه رسمی
تصویر تعهد نامه محضری
تصویر موافقت با استعفاء رسمی از محل کار قبلی
تصویر پروانه دائم داروسازی
تصویر گواهی بازآموزی
فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماه
هزینه صدور


عنوان هزینه مبلغ
صدور 560000 ریال
تمدید 520000 ریال