5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه مشاوران حفاظت فنی و ایمنی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه مشاوران حفاظت فنی و ایمنی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

483 1398/09/17 ماده 3
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه مشاوران حفاظت فنی و ایمنی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی 10038
تصویر مفاصاحساب مالیاتی 10039
سابقه فعالیت 100301
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی روزنامه
اساسنامه اعضای حقوقی هیات موسس 22222
يك نسخه از اجاره نامه و يا سند مالكيت محل استقرار 12251
اقرارنامه محضری مبنی بر عدم رابطه استخدامی با دستگاه های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری 55000253-27
بیمه نامه مسئولیت مدنی 505-2-5

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

483 1398/09/17 17

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

483 1398/09/17 22
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

10045 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی 0 tamin.ir

عدم سوء پیشینه

10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

مفاصا حساب مالیاتی

10108 سازمان امورمالیاتی کشور – اداره کل امور مالیاتی 0 www.tax.gov.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

429 1369/08/29 ماده 85
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور پروانه مشاوران حفاظت فنی و ایمنی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

483 1398/09/17 ماده 36
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه مقررات زدایی

1051 1396/08/09 ردیف 7
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

483 1398/09/17 ماده 23
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه احراز صلاحیت اشخاص حقیقی متقاضی کارشناس فنی مجاز 1500000 ریال
هزینه احراز صلاحیت اشخاص حقوقی متقاضی مشاوره و خدمات دهنده حفاظت فنی و ایمنی 10000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

درآمدهای حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون بودجه 98 کشور

12404 1398/07/08 ردیف 47 جدول 16
نمونه مجوز صادر شده

 


فرآیند تمدید پروانه مشاوران حفاظت فنی و ایمنی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی 10038
تصویر مفاصاحساب مالیاتی 10039

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مالیات هاي مستقیم

550 1366/12/03 ماده 186

قانون تامین اجتماعی

25 1354/04/03 ماده 37
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

483 1398/09/17 ماده 23
مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

483 1398/09/17 ماده 23
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه تمدیدصلاحیت اشخاص حقوقی متقاضی مشاوره و خدمات دهنده حفاظت فنی و ایمنی 10000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

درآمدهای حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون بودجه 98 کشور

12404 1398/07/08 ردیف 47 جدول 16
فرآیند اصلاح پروانه مشاوران حفاظت فنی و ایمنی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار پروانه مشاوران حفاظت فنی و ایمنی

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه مشاوران حفاظت فنی و ایمنی


شرایط قابلیت ابطال پروانه مشاوران حفاظت فنی و ایمنی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

483 1398/09/17 مواد 13 و 14
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

483 1398/09/17 مواد 13 و 14