به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی


در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه مشاوره ارتباطات رادیوییو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور پروانه مشاوره ارتباطات رادیوییمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

209 1388/11/21 6  

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

230 1382/09/19 3  

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 4  
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد 

عنوان مدرک کد مدرک
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
درخواست متقاضی 10030
تابعیت ایرانی 100204
ارائه تعهد نامه شرکت 100621
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره 1001118
ارائه گزارش آمار فعالیت شرکت (پس از صدور پروانه- هر سه ماه یک بار) 1001125
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001127
گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001130
معرفی کارشناس فنی توسط مدیر عامل 1001131
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده 1001133
دو قطعه عکس پرسنلی 4*3 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001134
فرم تکمیل شده مشخصات فردی 1001141
فرم تكميل شده اطلاعات عمومي و فني نرم افزار طراحي شبکه هاي راديويي 1001147
فرم تکمیل شده اعلام نشانی مرکز اصلی شرکت و شعب منضم به کروکی محل آنها 1001150
یک نسخه تصویر دستورالعمل که تمام صفحات آن دارای مهر و امضای شرکت باشد 1001151


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 1   

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 1-8   

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 2-8   

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 3-8   

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 4-8   

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 5-8   

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 6-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 7-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 8-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 9-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 10-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 12-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 13-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 17-8
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

استعلام مراجع ذی صلاح

10124 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 60 www.ict.gov.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 2-6-3
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 4-8
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 8
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار

956 1396/04/28 10  
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 9
هزینه صدور مجوز
فرآیند تمدید پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
گزارش عملکرد 100212
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 100495
ارائه تعهد نامه شرکت 100621
مدارک ثبتی 100714
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره 1001118
ارائه گزارش آمار فعالیت شرکت (پس از صدور پروانه- هر سه ماه یک بار) 1001125
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل) مدیر عامل 1001126
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001127
گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001130
معرفی کارشناس فنی توسط مدیر عامل 1001131
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده 1001133
فرم تکمیل شده مشخصات فردی 1001141
فرم تکمیل شده اعلام نشانی مرکز اصلی شرکت و شعب منضم به کروکی محل آنها 1001150

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 9
ضوابط خاص تمدید پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 9
مدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 100495
مدارک ثبتی 100714
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره 1001118
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل) مدیر عامل 1001126
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001127
معرفی کارشناس فنی توسط مدیر عامل 1001131
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده 1001133
دو قطعه عکس پرسنلی 4*3 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 1001134
فرم تکمیل شده مشخصات فردی 1001141
فرم تكميل شده تعهدنامه ارائه خدمات پشتيباني و فني مشاوره، طراحي و تاييد فني 1001148

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 5-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 2-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 9-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 10-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 12-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 7-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 17-8
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 7-4

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 14-4

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 15-4
مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 2-10

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 3-10
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 4-10  

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

238 1393/11/05 1-10  
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز