به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی


در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه مشاوره ارتباطات رادیوییو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور پروانه مشاوره ارتباطات رادیوییمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

2091388/11/216 

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

2301382/09/193 

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/054 
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد 

عنوان مدرککد مدرک
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
درخواست متقاضی10030
تابعیت ایرانی100204
ارائه تعهد نامه شرکت100621
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره1001118
ارائه گزارش آمار فعالیت شرکت (پس از صدور پروانه- هر سه ماه یک بار)1001125
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001127
گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001130
معرفی کارشناس فنی توسط مدیر عامل1001131
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده1001133
دو قطعه عکس پرسنلی 4*3 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001134
فرم تکمیل شده مشخصات فردی1001141
فرم تكميل شده اطلاعات عمومي و فني نرم افزار طراحي شبکه هاي راديويي1001147
فرم تکمیل شده اعلام نشانی مرکز اصلی شرکت و شعب منضم به کروکی محل آنها1001150
یک نسخه تصویر دستورالعمل که تمام صفحات آن دارای مهر و امضای شرکت باشد1001151


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/051  

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/051-8  

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/052-8  

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/053-8  

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/054-8  

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/055-8  

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/056-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/057-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/058-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/059-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/0510-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/0512-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/0513-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/0517-8
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت

استعلام مراجع ذی صلاح

10124وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی60www.ict.gov.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/052-6-3
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/054-8
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/058
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار

9561396/04/2810 
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/059
هزینه صدور مجوز
فرآیند تمدید پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
گزارش عملکرد100212
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه100495
ارائه تعهد نامه شرکت100621
مدارک ثبتی100714
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره1001118
ارائه گزارش آمار فعالیت شرکت (پس از صدور پروانه- هر سه ماه یک بار)1001125
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل) مدیر عامل1001126
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001127
گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001130
معرفی کارشناس فنی توسط مدیر عامل1001131
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده1001133
فرم تکمیل شده مشخصات فردی1001141
فرم تکمیل شده اعلام نشانی مرکز اصلی شرکت و شعب منضم به کروکی محل آنها1001150

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/058

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/059
ضوابط خاص تمدید پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/059
مدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه مشاوره ارتباطات رادیویی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه100495
مدارک ثبتی100714
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره1001118
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل) مدیر عامل1001126
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001127
معرفی کارشناس فنی توسط مدیر عامل1001131
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده1001133
دو قطعه عکس پرسنلی 4*3 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001134
فرم تکمیل شده مشخصات فردی1001141
فرم تكميل شده تعهدنامه ارائه خدمات پشتيباني و فني مشاوره، طراحي و تاييد فني1001148

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/055-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/052-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/059-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/0510-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/0512-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/057-8

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/0517-8
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/057-4

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/0514-4

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/0515-4
مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/052-10

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/053-10
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/054-10 

اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

2381393/11/051-10 
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز