مرجع صدور پروانه نرم افزارمشخصات مجوز نرم افزار


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز نرم افزار

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی مواد ( 2) و ( 17 ) ”قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

393 1383/04/21

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای

1052 1379/10/04
فرآیند صدور پروانه نرم افزار
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز برای دریافت پروانه نرم افزارضوابط خاص صدور مجوز نرم افزارمدت زمان صدور پروانه نرم افزار

 روز
مدت اعتبار مجوز نرم افزار

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز نرم افزار


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه نرم افزار
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید پروانه نرم افزار

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه نرم افزار


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز نرم افزار
ضوابط خاص اصلاح مجوز نرم افزارمدت زمان اصلاح پروانه نرم افزار

 روز
مدت اعتبار مجوز نرم افزار

 ماههزینه اصلاح پروانه نرم افزار
فرآیند ابطال مجوز نرم افزار


شرایط قابلیت ابطال پروانه نرم افزارشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز نرم افزار