به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت پروانه نمایش فیلم را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور پروانه نمایش فیلممشخصات مجوز


1398114028
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه نمایش فیلم
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش

10419 1382/05/19 ماده 2 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه نمایش فیلم


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه اصل قرارداد خرید رایت فیلم های خارجی توسط بهره بردار. 12747
فیش مبلغ واریزی جهت بازبینی. 12748
نسخه فیلم در قالب و به تعداد مشخص شده در سامانه. 12749

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش

10419 1382/05/19 ماده13 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی

11859 1368/05/14 ماده 1 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش

10419 1382/05/19 ماده 12
هزینه صدور پروانه نمایش فیلمعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون هزینه بازبینی فیلمهای سینمائی داخلی و خارجی

11886 1360/11/27 ماده واحده دانلود
نمونه پروانه نمایش فیلم صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید پروانه نمایش فیلم


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه نمایش فیلمفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش

10419 1382/05/19 ماده13 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون هزینه بازبینی فیلمهای سینمائی داخلی و خارجی

11886 1360/11/27 ماده واحده دانلود
فرآیند اصلاح پروانه نمایش فیلم


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح پروانه نمایش فیلمفرآیند ابطال پروانه نمایش فیلم


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش

10419 1382/05/19 ماده 18 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه نمایش فیلمفایلی وجود ندارد