به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه واردات هورمون گیاهی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه واردات هورمون گیاهی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون حفظ نباتات

2731346/02/12ماده 17

آئین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات

2741385/01/20ماده 31
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر گواهی عدم اعتیاد10031
تصویر کارت بازرگانی100321
مدارک ثبتی100714
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمیروزنامه
تصویر مدرک تحصیلی کارشناس فنی معرفی شده1001124
تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه شرکت ؛10011703
ارائه درخواست کتبی11205
اعلام شناسه ملي حقوقي شركت112455
فایل دیجیتالی عكس رنگی جديد پرسنلی (مدیر عامل) در اندازه 4×3 با مشخصات400 ×300 پیکسل، فرمت JPG..111422
تعهدنامه محضري مطابق فرم های مندرج در وب گاه این سازمان11240
اصل تأييديه ارزش تحصيلي110222
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی1001452
تصویر برگ پايان خدمت نظام وظيفه و یا معافیت دائم براي آقايان10001007
تصویر اجاره نامه و يا سند مالكيت مربوط به دفتر شركت و انبار10001009

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

2741385/01/20فصل 4
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

2741385/01/20۱۷
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

2741385/01/20فصل 4 مقررات سموم
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

2741385/01/20فصل چهارم
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

2741385/01/20فصل چهارم
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید پروانه واردات هورمون گیاهی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه واردات هورمون گیاهی


عنوان مدرککد مدرک
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمیروزنامه
ارائه درخواست کتبی11205
اصل پروانه/ مجوز/ گواهی صادر شده112323
تمدید اعتبار مدارک مندرج در پرونده112321
تایید صلاحیت مسئول فنی112322

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

2741385/01/20فصل 4
ضوابط خاص تمدید پروانه واردات هورمون های گیاهیمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه واردات هورمون گیاهی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

2741385/01/20فصل 4
ضوابط خاص اصلاح پروانه واردات هورمون گیاهی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

2741385/01/20فصل 4
مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

2741385/01/20فصل 4
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح پروانه واردات هورمون گیاهی
فرآیند ابطال پروانه واردات هورمون گیاهی


شرایط قابلیت ابطال پروانه واردات هورمون گیاهیشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه واردات هورمون گیاهی