به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه واردات هورمون گیاهی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه واردات هورمون گیاهی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حفظ نباتات

273 1346/02/12 ماده 17

آئین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات

274 1385/01/20 ماده 31
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر گواهی عدم اعتیاد 10031
تصویر کارت بازرگانی 100321
مدارک ثبتی 100714
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی روزنامه
تصویر مدرک تحصیلی کارشناس فنی معرفی شده 1001124
تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه شرکت ؛ 10011703
ارائه درخواست کتبی 11205
اعلام شناسه ملي حقوقي شركت 112455
فایل دیجیتالی عكس رنگی جديد پرسنلی (مدیر عامل) در اندازه 4×3 با مشخصات400 ×300 پیکسل، فرمت JPG.. 111422
تعهدنامه محضري مطابق فرم های مندرج در وب گاه این سازمان 11240
اصل تأييديه ارزش تحصيلي 110222
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی 1001452
تصویر برگ پايان خدمت نظام وظيفه و یا معافیت دائم براي آقايان 10001007
تصویر اجاره نامه و يا سند مالكيت مربوط به دفتر شركت و انبار 10001009

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

274 1385/01/20 فصل 4
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

274 1385/01/20 ۱۷
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

274 1385/01/20 فصل 4 مقررات سموم
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

274 1385/01/20 فصل چهارم
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

274 1385/01/20 فصل چهارم
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید پروانه واردات هورمون گیاهی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه واردات هورمون گیاهی


عنوان مدرک کد مدرک
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی روزنامه
ارائه درخواست کتبی 11205
اصل پروانه/ مجوز/ گواهی صادر شده 112323
تمدید اعتبار مدارک مندرج در پرونده 112321
تایید صلاحیت مسئول فنی 112322

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

274 1385/01/20 فصل 4
ضوابط خاص تمدید پروانه واردات هورمون های گیاهیمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه واردات هورمون گیاهی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11205

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

274 1385/01/20 فصل 4
ضوابط خاص اصلاح پروانه واردات هورمون گیاهی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

274 1385/01/20 فصل 4
مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

274 1385/01/20 فصل 4
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح پروانه واردات هورمون گیاهی
فرآیند ابطال پروانه واردات هورمون گیاهی


شرایط قابلیت ابطال پروانه واردات هورمون گیاهیشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه واردات هورمون گیاهی