به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه ورود قطعی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه ورود قطعیو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه ورود قطعی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5181391/12/2371

قانون امور گمرکی

2641390/09/1648-49
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه ورود قطعی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر قبض انبار10026
تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالا100240
ترخیصیه به استثنای کالاهای حمل شده توسط لنج یا کالای وارده از طریق مرزهای زمینی100243
اسناد خرید100247
اسناد بانکی100248
گواهی مبدأ100249
ثبت سفارش100906

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5181391/12/2371

قانون امور گمرکی

2641390/09/1648-49
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت

استعلام از وزارت صنعت معدن و تجارت

10072اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی30www.iccima.ir

استعلام از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

10036وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو30fda.gov.ir

استعلام اداره کل محیط زیست استان و یا شهرستان

10152سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست15www.doe.ir

استعلام بهداشتی دارویی غذایی و تجهیزات پزشکی از سازمان غذا دارو وزارت بهداشت

10112سازمان غذا و دارو – معاونت غذا و دارو30http://behdasht.gov.ir

استاندارد

10174سازمان ملی استاندارد ایران – اداره کل استاندارد0www.isiri.gov.ir

ارشاد

10172وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی0www.farhang.gov.ir

جهاد کشاورزی

10186سازمان جهاد کشاورزی – ادارات جهاد کشاورزی30www.maj.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5181391/12/2371

قانون امور گمرکی

2641390/09/1648-49
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5181391/12/2371

قانون امور گمرکی

2641390/09/1648-49
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5181391/12/2371

قانون امور گمرکی

2641390/09/1648-49
مدت زمان صدور پروانه ورود قطعی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5181391/12/2371

قانون امور گمرکی

2641390/09/1648-49
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5181391/12/2371

قانون امور گمرکی

2641390/09/1648-49
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه ورود قطعی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5181391/12/2371

قانون امور گمرکی

2641390/09/1648-49
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید پروانه ورود قطعی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5181391/12/2371

قانون امور گمرکی

2641390/09/1648-49
مدت اعتبار پروانه ورود قطعی

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه ورود قطعی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5181391/12/2371

قانون امور گمرکی

2641390/09/1648-49
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5181391/12/2371

قانون امور گمرکی

2641390/09/1648-49
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه ورود قطعی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه ورود قطعی