به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

پروانه ورود موقت کالا

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه ورود موقت کالا نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور پروانه ورود موقت کالامشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه ورود موقت کالا
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5181391/12/2372-80دانلود فایل

قانون امور گمرکی

2641390/09/1650دانلود فایل
فرآیند صدور پروانه ورود موقت کالا
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5181391/12/2372-80دانلود فایل

قانون امور گمرکی

2641390/09/1650دانلود فایل
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5181391/12/2372-80دانلود فایل

قانون امور گمرکی

2641390/09/1650دانلود فایل
مجوزهای پیش‌نیاز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5181391/12/2372-80دانلود فایل

قانون امور گمرکی

2641390/09/1650دانلود فایل
ضوابط خاص صدور مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

541392/01/0772-80دانلود فایل

قانون امور گمرکی

2641390/09/1650دانلود فایل
مدت زمان صدور مجوز

 روز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

541392/01/0772-80دانلود فایل

قانون امور گمرکی

2641390/09/1650دانلود فایل
مدت اعتبار پروانه ورود موقت کالا

 ماه


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5181391/12/2372-80دانلود فایل

قانون امور گمرکی

2641390/09/1650دانلود فایل
هزینه صدور مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

5181391/12/2372-80دانلود فایل

قانون امور گمرکی

2641390/09/1650دانلود فایل