پروانه ورود موقت کالا

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه ورود موقت کالا نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور پروانه ورود موقت کالامشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه ورود موقت کالا
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

518 1391/12/23 72-80 دانلود فایل

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 50 دانلود فایل
فرآیند صدور پروانه ورود موقت کالا
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

518 1391/12/23 72-80 دانلود فایل

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 50 دانلود فایل
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

518 1391/12/23 72-80 دانلود فایل

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 50 دانلود فایل
مجوزهای پیش‌نیاز

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

518 1391/12/23 72-80 دانلود فایل

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 50 دانلود فایل
ضوابط خاص صدور مجوز

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

54 1392/01/07 72-80 دانلود فایل

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 50 دانلود فایل
مدت زمان صدور مجوز

 روز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

54 1392/01/07 72-80 دانلود فایل

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 50 دانلود فایل
مدت اعتبار پروانه ورود موقت کالا

 ماه


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

518 1391/12/23 72-80 دانلود فایل

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 50 دانلود فایل
هزینه صدور مجوز

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

518 1391/12/23 72-80 دانلود فایل

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 50 دانلود فایل