به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه کمک های مالی و تجهیزاتی به دارندگان مجوزهای تحقیقات صنعتی

561 1377/10/12 تمام مواد

ضوابط صدور جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی و پروانه پژوهش

562 1385/05/21 5

قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

564 1379/10/10 ماده 1 بند 8
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی تاسیس 10010
درخواست متقاضی 10030
جواز تاسیس 100262
پرسشنامه تکمیل شده 100640
مستندات مندرج در پرسشنامه 100838


استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

آگهی روزنامه رسمی

10004 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 0 http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط صدور جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی و پروانه پژوهش

562 1385/05/21 ماده 6
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور پروانه پژوهش

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط صدور جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی و پروانه پژوهش

562 1385/05/21 ماده 7
هزینه صدور پروانه پژوهش
نمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید پروانه پژوهش


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید پروانه پژوهشمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه پژوهش


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح پروانه پژوهشمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه پژوهش


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز