3.3/5 - (3 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت صدور  نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور پروانه کارشناس استانداردمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه کارشناس استاندارد
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

656 1371/01/01 ماده 15  

مؤسسه ميتواند براي انجام وظايف خود افراد و مؤسسات ذيصلاح را به عنوان كارشناس استاندارد و تحقيقات صنعتي انتخاب و از آنها استفاده نمايد .

طرز انتخاب و حدود و اختيارات و ميزان حق الزحمه كارشناسان طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

576 1396/07/14 ماده 21  

تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز كاربرد نشان استاندارد در راستاي به روزرساني رقابت پذیري و بھره گیري از فناوري ھاي پیشرفته و درجه بندي كیفیت كالاھاي با نشان استاندارد

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
سابقه فعالیت 100301
ارائه آخرين مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین 100304


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

643 1393/07/23 3
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

عدم سوء پیشینه

10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

643 1393/07/23 بند 3 ماده 3
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

643 1393/07/23 تبصره 2 ماده 3
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

643 1393/07/23 ماده 7 مدت اعتبار پروانه کارشناسی استاندارد سه سال از زمان صدور میباشد.

تبصره ۱ – تمدید یا تجدید پروانه کارشناسی استاندارد منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی مورد قبول و ارائه گزارش فعالیت به دبیرخانه می باشد.

تبصره ۲ – دوره‌های آموزشی مذکور برابر دستورالعملی که به تصویب کمیسیون می‌رسد تعیین می‌شود.

تبصره ۳ – دارندگان پروانه کارشناسی استاندارد در دوره اعتبار پروانه خود نیز باید در دوره‌های آموزشی مورد نیاز که توسط کمیسیون اعلام می‌شود شرکت نموده و گواهی قبولی را اخذ نمایند.

هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید پروانه کارشناس استاندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر گواهی آموزشی 10029
اصل پروانه کارشناس استاندارد قبلی 1000231
تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی 1001816
2عدد عکس 3*4 1001333

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

643 1393/07/23 تبصره 1 ماده 7  

تمدید یا تجدید پروانه کارشناسی استاندارد منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی مورد قبول و ارائه گزارش فعالیت به دبیرخانه می باشد.

ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه کارشناس استاندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر گواهی آموزشی 10029
اصل پروانه قبلی 1000231
تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی 1001816
2عدد عکس 3*4 1001333

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

643 1393/07/23 تبصره 1 ماده 7 تمدید یا تجدید پروانه کارشناسی استاندارد منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی مورد قبول و ارائه گزارش فعالیت به دبیرخانه می باشد.
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه کارشناس استاندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

643 1393/07/23 ماده 8

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

643 1393/07/23 ماده 8