در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه کارگزاری رسمی بیمه ( مجوز کارگزاری بیمه ) نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور پروانه کارگزاری رسمی بیمهمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه کارگزاری رسمی بیمه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه

305 1394/12/17 3

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه

305 1394/12/17 4

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه

305 1394/12/17 6
فرآیند صدور مجوز کارگزاری رسمی بیمه
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کارگزاری رسمی بیمه


عنوان مدرک کد مدرک
اظهارنامه ثبت شرکت یا شرکت نامه 100332
اظهارنامه 100542
صورتجلسه مجمع عمومی موسس 1001159
صورتجلسه هیات مدیره 100060
گواهی دوره آموزشی 1002001
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت انجام شده روزنامه رسمی 1001452
تاييديه قبولي در آزمون 100012

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه

305 1394/12/17 مواد 3 تا 5
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور پروانه کارگزاری رسمی بیمهمدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

1233 1395/11/26 بند 9 عناوین
مدت اعتبار مجوز کارگزاری رسمی بیمه

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه

305 1394/12/17 ماده 8
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید پروانه کارگزاری رسمی بیمه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز کارگزاری رسمی بیمهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه

305 1394/12/17 ماده 8
ضوابط خاص تمدید پروانه کارگزاری رسمی بیمهمدت زمان تمدید مجوز کارگزاری رسمی بیمه

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

1233 1395/11/26 بند 9 عناوین
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح پروانه کارگزاری رسمی بیمه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز کارگزاری رسمی بیمهمدت زمان اصلاح پروانه کارگزاری رسمی بیمه

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح پروانه کارگزاری رسمی بیمه
فرآیند ابطال پروانه کارگزاری رسمی بیمه


شرایط قابلیت ابطال مجوز کارگزاری رسمی بیمه


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه

305 1394/12/17 مواد 43 و 44
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه کارگزاری رسمی بیمهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم (آیین نامه 92) شورای عالی بیمه

305 1394/12/17 مواد 43 و 44