به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت پروانه کار مهندسی کنترل و بازرسینیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه کار مهندسی کنترل و بازرسی و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه کار مهندسی کنترل و بازرسی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

201 1375/01/01 مواد 4 و 10 و 14

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

201 1375/01/01 16

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

467 1374/12/22 1 و 2 و 30

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

467 1374/12/22 4

شيوه نامه تشخيص صلاحيت، تعيين پايه، ظرفيت و صدور پروانه اشتغال به كار اشخاص حقوقي كنترل و بازرسي ساختمان

674 1397/11/27 همه موارد

قانون بودجه سال 1386 كل كشور

69 1386/11/02 رديف 7-4 بند دال تبصره 6
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کار مهندسی کنترل و بازرسی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
درخواست متقاضی 10030
کارت شناسایی یا عضویت 100711
داشتن فضای فیزیکی مناسب 100750
پروانه اشتغال معتبر 100956

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

201 1375/01/01 10،14،15،16

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

467 1374/12/22 1،2،4،30
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

تایید اطلاعات هویتی

10001 وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور 0 http://www.sabteahval.ir

تایید سند مالکیت

10002 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 0 https://ssaa.ir

آگهی روزنامه رسمی

10004 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 0 http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx

وضعیت نظام وظیفه

10005 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 0 http://www.vazifeh.police.ir

استعلام سابقه کار و فعالیت

10049 وزارت جهاد کشاورزی – سازمان دامپزشکی کشور 0 https://ivo.ir

اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال

10020 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir

سابقه بیمه

10027 سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی 0 satam.aro.gov.ir

استعلام از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

10075 اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 31 www.iccima.ir

استعلام موافقت اداره مسكن و شهرسازي

10196 وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی 2 www.mrud.ir

استعلام از پلیس مهاجرت و گذرنامه

10173 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا 20 www.police.ir

استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

10123 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 0 www.msrt.ir

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

10090 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 www.sherkat.ssaa.ir

آدرس پستی

10171 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post.ir

مفاصا حساب مالیاتی

10108 سازمان امورمالیاتی کشور – اداره کل امور مالیاتی 0 www.tax.gov.ir


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آیین نامه های آن

668 1374/12/22 ماده 4
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

201 1375/01/01 22
مدت اعتبار پروانه کار مهندسی کنترل و بازرسی

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

201 1375/01/01 22
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه صدور 300000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

304 1373/12/28 38

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب

669 1384/02/01 فصل چهارم بند11 مدارك موردنياز
نمونه پروانه کار مهندسی کنترل و بازرسی

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه کار مهندسی کنترل و بازرسی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه کار مهندسی کنترل و بازرسی


عنوان مدرک کد مدرک
سابقه فعالیت 100301
اخذ مفاصا حساب مالياتي 10121

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین اجرایی قانون نظام مهندسی

470 1397/10/12 10
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

201 1375/01/01 22
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تمديد يا تجديد پروانه اتشغال به كار با صلاحيت كنترل وبازرسي 300000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

304 1373/12/28 38

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب

669 1384/02/01 فصل چهارم بند 11 مدارك موردنياز
فرآیند اصلاح پروانه کار مهندسی کنترل و بازرسی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه کار مهندسی کنترل و بازرسی


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه آرم، مهر و سربرگ 100855
ارائه درخواست کتبی 11205
اصل پروانه/ مجوز/ گواهی صادر شده 112323
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی 1001452
پرداخت هزینه های قانونی 1001834
اظهارنامه/تقاضانامه/شرکتنامه 1001868
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 1001893
آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی (برای متقاضی حقوقی) یا ارائه مدارک شناسایی فردی مشخصات شناسایی

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

201 1375/01/01 10
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح پروانه کار مهندسی کنترل و بازرسی

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

201 1375/01/01 22
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه مبلغ
اصلاح پروانه اشتغال به كارحقوقي با صلاحيت كنترل و بازرسي 300000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

304 1373/12/28 38

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب

669 1384/02/01 فصل چهارم بند 11 مدارك موردنياز
فرآیند ابطال پروانه کار مهندسی کنترل و بازرسی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

667 1375/11/28 232-90
شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه کار مهندسی کنترل و بازرسی