2/5 - (2 امتیاز)

پروانه کسب جانبازان


 در این مقاله قصد داریم تا درباره دریافت پروانه کسب جانبازان یا همان پروانه کسب ایثارگری اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این پروانه کسب از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

ابتدا به تعاریف موجود در این آیین نامه خواهیم پرداخت ، سپس شرایط متقاضیان دریافت پروانه کسب جانبازان و مراحل صدور آن را بیان خواهیم کرد.


تعاریف لازم در آیین نامه پروانه کسب جانبازان


ماده ۱- تعاريف:

الف- قانون: قانون نظام صنفي
ب- پروانه کسب: پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا.
ج- مراجع صدور و تمديد پروانه کسب: ادارات يا سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور و مرکز امور اصناف و بازرگانان ايران (حسب مورد) .

د-متقاضيان واجد شرايط دریافت پروانه کسب جانبازان:

۱- جانباز، همسر جانباز، يکي از فرزندان جانباز متوفي و يکي از فرزندان جانباز بيست و پنج درصد و بالاتر
۲- آزاده، همسر آزاده، يکي از فرزندان آزاده متوفي و يکي از فرزندان آزاده از کارافتاده
۳- کليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين، خواهر و برادر
۴- بنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران


تسهيلات دریافت پروانه کسب جانبازان


ماده ۲- تسهيلات دريافت پروانه کسب جانبازان به شرح زیر است:

۱معافيت از پرداخت هزينه هاي صدور و تمديد پروانه کسب.
۲معافيت از پرداخت هزينه دوره آموزش صدور و تمديد پروانه کسب.
۳معافيت از پرداخت هزينه حق عضويت سال اول.


مراحل صدور پروانه کسب جانبازان


ماده ۳- مراحل صدور پروانه کسب جانبازان به شرح زیر است :

۱- متقاضيان واجد شرايط بايد براي دريافت معرفي نامه به بنياد مراجعه نمايند.

تبصره- بنياد موظف است با رعايت شرايط مندرج در تبصره (۳) ماده (۷۹) قانون نسبت به معرفي متقاضيان واجد شرايط به مرجع صدور پروانه کسب اقدام نمايد.

۲- متقاضي بايد پس از دريافت معرفي نامه از بنياد نسبت به ثبت تقاضاي خود در سامانه اصناف و دريافت شماره رهگيري اقدام نمايد.

تبصره- مرجع صدور پروانه کسب جانبازان نيز موظف است درخواست هاي مراجعان حضوري براي دريافت پروانه کسب را پس از دريافت معرفي نامه از بنياد بلافاصله در سامانه ثبت نموده و نسبت به ارائه شماره رهگيري به متقاضي اقدام نمايد.

مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت تقاضا، پاسخ متقاضي را مبني بر رد يا قبولي تقاضا به صورت الکترونيکي يا کتبي به وي ابلاغ کند. اعلام نظر نکردن در مدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي گردد.

۴. پس از پذيرش درخواست متقاضی پروانه کسب جانبازان توسط مرجع صدور، وي موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه مدارک مورد نياز را از طريق سامانه ارسال و اصل آن را به منظور تطبيق به مرجع صدور پروانه کسب تسليم نمايد.

۵. مرجع صدور پروانه کسب جانبازان موظف است، به طور همزمان نسبت به صدور استعلام هاي مورد نياز اقدام و تمامي سازمان هاي استعلام شونده نيز مکلفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، نظر قطعي و نهايي خود را به صورت الکترونيکي يا کتبي اعلام دارند.

اعلام نظر موافق بايد بدون ابهام و هر گونه قيد و شرط و نظر مخالف نيز با ذکر علت و مستند به دليل هاي قانوني باشد. در غير اين صورت و يا درصورت اعلام نظر نکردن در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقي مي گردد و پاسخ منفي سازمان هاي استعلام شونده خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

۶. مرجع صدور پروانه کسب جانبازان موظف است پس از دريافت مدارک مورد نياز، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسليم آن به متقاضي اقدام نموده و تصوير آن را براي بنياد ارسال کند.


شرايط و مدارک صدور پروانه کسب جانبازان


ماده ۴- شرايط صدور پروانه کسب جانبازان:

الف- شرايط عمومي صدور پروانه کسب جانبازان:

۱. معرفي نامه بنياد مبني بر واجد شرايط بودن متقاضي.

۲. سند مالکيت و يا اجاره نامه رسمي يا عادي و يا ارايه قراردادهاي بسته شده ميان متقاضي و اشخاص، اعم از دولتي و غيردولتي براي محل کسب و يا احراز مالکيت طبق عرف محل در روستاها.

تبصره- دريافت تعهدنامه محضري از دارندگان اسناد عادي مبني بر پذيرش مسئوليت حقوقي ناشي از آن الزامي است.

۳. گواهي اداره امور مالياتي ذي ربط مبني بر تشکيل پرونده يا پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده.

۴. گواهي صلاحيت انتظامي و ترافيکي از نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

۵. گواهي گذراندن دوره هاي آموزشي مرتبط از مرکز آموزش اصناف يا مراکز مورد تاييد کميسيون نظارت.

تبصره- متقاضيان پروانه کسب موقت از گذراندن دوره هاي آموزشي معاف مي باشند.

۶. تصوير شناسنامه و کارت ملي.

۷. تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يا پزشکي (براي آقايان کمتر از پنجاه سال سن ) .

تبصره- دفترچه آماده خدمت بدون مهر غيبت يا گواهي اشتغال به تحصيل براي متقاضيان پروانه کسب موقت بلامانع مي باشد.

ب- شرايط اختصاصي:

۱. کارت معاينه پزشکي و گواهي صلاحيت بهداشتي از مراکز بهداشتي، درماني (براي صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي).

۲. پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارک تحصيلي بالاتر مرتبط، يا حضور يک نفر واجد شروط فوق شاغل در واحد صنفي (براي صنوف مشمول تبصره ماده ۱۳ قانون).

۳. معرفي نامه نماينده هيات مديره (مديرعامل) براي صدور پروانه کسب بنام وي به همراه تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه رسمي ثبت شرکت (براي اشخاص حقوقي).

۴. رضايت نامه محضري شرکاء براي صدور پروانه کسب به نام يکي از شرکاء (براي مشارکت هاي مدني)


پروانه کسب سيار


ماده ۵- شرايط صدور پروانه کسب سیار:

۱. شرايط مندرج در ماده (۴) اين آيين نامه
۲. به منظور ساماندهي صنوف سيار، پروانه کسب مطابق بندهاي (۲)، (۳) و (۴)ماده (۴) آيين نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون صرفاً براي دفاتر اين گونه صنوف صادر مي شود.


پروانه کسب فروشگاه هاي بزرگ چندمنظوره و بزرگ زنجيره اي


ماده ۶- شرايط صدور پروانه کسب جانبازان برای فروشگاه های زنجیره ای :

۱. دارا بودن شرايط مندرج در ماده (۴) اين آيين نامه.

۲. داشتن حداقل دو فروشگاه (براي فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي)

۳. پروانه کسب فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي با ارايه مدارک فوق به نامه مدير يا مديرعامل و با نام و ثبت برند واحد با ذکر نشاني فروشگاه مرکزي و شعب آن صادر مي شود.

۴. پروانه کسب فروشگاه بزرگ چندمنظوره با ارايه مدارک فوق به نام مدير يا مديرعامل و با ذکر نشاني فروشگاه صادر مي شود.

تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمايت و توسعه سرمايه گذاري صرفاً در صورت درخواست متقاضي ايجاد فروشگاه هاي بزرگ چندمنظوره يا بزرگ زنجيره اي موظف است نسبت به صدور جواز تاسيس در چارچوب ضوابط ابلاغي وزير صنعت، معدن و تجارت براي اين واحدها اقدام نمايد.

صدور پروانه کسب فروشگاه هاي بزرگ چندمنظوره توسط اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محل استقرار و براي فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان ايران صادر خواهد شد.


پروانه کسب فروشگاه هاي مجازي و شرکت هاي بازاريابي شبکه اي


ماده ۷- پروانه کسب فروشگاه هاي مجازي و شرکت هاي بازاريابي شبکه اي با ارايه معرفي نامه بنياد و مطابق با مقررات آيين نامه اجرايي ماده (۸۷) قانون و رعايت اين آيين نامه توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان ايران صادر مي گردد.


تمديد پروانه کسب جانبازان


ماده ۸- شرايط تمديد پروانه کسب جانبازان:

۱. گواهي اداره امور مالياتي ذي ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده.

۲. داشتن کارت معاينه بهداشتي داراي اعتبار زماني (براي صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردني، آشاميدني،آرايشي و بهداشتي)

۳. رضايت نامه محضري شرکاء (در صورتي که رضايت نامه قبلي منقضي يا باطل شده است) مبني بر موافقت با تمديد پروانه کسب (براي مشارکت هاي مدني) .

تبصره – رسيدگي به اختلافات و دعاوي حقوقي ميان شرکاء اعم از حقيقي و حقوقي بعد از صدور و تمديد پروانه کسب، به عهده مراجع ذي صلاح قضايي مي باشد.

۴. تصوير آگهي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، در صورت ثبت تغييرات شرکت (براي اشخاص حقوقي.)

۵. گواهي گذراندن دوره هاي آموزشي مرتبط از سوي مرکز آموزش اصناف و يا مراکز آموزش مورد تاييد کميسيون نظارت. ( به استثناء دارندگان گواهي دوره هاي آموزشي هنگام صدور و تمديد پروانه کسب.)


رسيدگي به شکايات


ماده ۹- رسيدگي به شکايات متقاضيان پروانه کسب جانبازان :

۱. چنانچه مرجع صدور پروانه کسب جانبازان درخواست متقاضي را رد کند يا با صدور پروانه مخالفت نمايد، بايد مراتب را ظرف مدت پانزده روز با ذکر دليل به طور کتبي به وي و بنياد اعلام کند.

۲. در صورتي که متقاضی پروانه کسب جانبازان به نظر اداره شهرستان معترض باشد، مي تواند اعتراض کتبي خود را ظرف مدت بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به سازمان تسليم دارد. سازمان موظف است ظرف مدت يک ماه نظر خود را اعلام کند.

۳. چنانچه متقاضی پروانه کسب جانبازان به نظر سازمان معترض باشد، مي تواند اعتراض کتبي خود را ظرف مدت بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مرکز امور اصناف و بازرگانان ايران تسليم دارد. مرکز موظف است ظرف مدت يک ماه نظر خود را اعلام کند. نظر صادره قطعي و لازم الاجرا است.


ساير مقررات


ماده ۱۰- با توجه به دستورالعمل پروانه کسب جانبازان، تسهيلات در نظر گرفته شده در اين آيين نامه مانع استفاده دارنده پروانه کسب از تسهيلات قانون از جمله تبصره (۳) ماده (۱۲) آن نمي شود.

ماده ۱۱- اتحاديه هاي صنفي موظفند دارنده پروانه کسب را به عضويت بپذيرند و کارت عضويت براي آنان صادر نمايند. همچنين تمامي سازمان هاي ذي ربط نيز موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امکانات همسان با ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه، براي دارنده پروانه کسب اقدام کنند.

ماده ۱۲- مرجع صدور پروانه کسب جانبازان موظف است در صورت تغيير مکان واحد صنفي افراد موضوع اين آيين نامه، به شرط ابطال پروانه کسب قبلي با رعايت مفاد اين آيين نامه پروانه کسب معوض صادر کند.

ماده ۱۳- در صورت مفقود يا مخدوش شدن پروانه کسب، صدور المثني با درخواست دارنده پروانه کسب و ارايه تعهد محضري مبني بر پذيرش تبعات سوء استفاده از پروانه کسب مفقود شده براي باقيمانده مدت اعتبار، بلامانع خواهد بود.

ماده ۱۴- بنا به دستورالعمل پروانه کسب جانبازان، افراد با بيش از هفتاد سال سن يا جانبازاني که به دليل ناتواني جسمي قادر به حضور در دوره هاي آموزشي نمي باشند، با معرفي نامه بنياد از گذراندن دوره هاي مذکور معاف مي باشند.

اما در صورت داشتن مباشر، بايد وي را براي آموزش معرفي کنند. همچنين فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط دانشگاهي از گذارندن دروس مشابه معافند.

ماده ۱۵- اين آيين نامه (پروانه کسب جانبازان) مشتمل بر (۱۵) ماده و (۷) تبصره در اجراي ماده (۷۹) قانون نظام صنفي بوسيله دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاري بنياد شهيد و امور ايثارگاران تهيه و در تاريخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۳ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.