در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت کارت بهداشت مغازه نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت این کارتو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور کارت بهداشت مغازهمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام صنفی کشور

556 1359/04/13 ماده 12

آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی

403 1392/03/18 بند 14 ماده 1
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
عکس پرسنلی 10007
کارت بهداشت کارکنان بخش های مرتبط به تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش 10008

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی

403 1392/03/18 بند 14 ماده 1
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی

403 1392/03/18 بند 24 ماده 1
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام صنفی کشور

556 1359/04/13 ماده 12
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه صدور صلاحیت بهداشتی مراکز عرضه مواد غذایی، فروشگاههای کوچک مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آرایشگاهها 150000 ریال
هزینه صدور صلاحیت بهداشتی مراکز دارای محل طبخ، ماشینهای حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 200000 ریال

هزینه صدور صلاحیت بهداشتی هتلها، متلها، مجموعه های تفریحی و بین راهی و فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای مواد غذایی، مسافرخانه ها و سایر اماکن عمومی

300000 ریال
هزینه صدور صلاحیت بهداشتی کشتارگاهها و مراکز و اماکن مشابه 500000 ریال
هزینه صدور صلاحیت بهداشتی آموزشگاههای بهداشتی اصناف، شرکتهای ارائه دهنده خدمات مرتبط با پسماند ویژه پزشکی و شرکتهای خدماتی مبارزه با آفات خانگی و جوندگان موذی و سایر شرکتها 1000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

722 1380/12/08 بند ز
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید کارت بهداشت مغازه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح کارت بهداشت مغازه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال کارت بهداشت مغازه


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوزصدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام صنفی کشور

556 1359/04/13 ماده 12

آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی

403 1392/03/18 بند 14 ماده 1
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
عکس پرسنلی 10007
کارت بهداشت کارکنان بخش های مرتبط به تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش 10008

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی

403 1392/03/18 بند 14 ماده 1
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی

403 1392/03/18 بند 24 ماده 1
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام صنفی کشور

556 1359/04/13 ماده 12
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه صدور صلاحیت بهداشتی مراکز عرضه مواد غذایی، فروشگاههای کوچک مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آرایشگاهها 150000 ریال
هزینه صدور صلاحیت بهداشتی مراکز دارای محل طبخ، ماشینهای حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 200000 ریال

هزینه صدور صلاحیت بهداشتی هتلها، متلها، مجموعه های تفریحی و بین راهی و فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای مواد غذایی، مسافرخانه ها و سایر اماکن عمومی

300000 ریال
هزینه صدور صلاحیت بهداشتی کشتارگاهها و مراکز و اماکن مشابه 500000 ریال
هزینه صدور صلاحیت بهداشتی آموزشگاههای بهداشتی اصناف، شرکتهای ارائه دهنده خدمات مرتبط با پسماند ویژه پزشکی و شرکتهای خدماتی مبارزه با آفات خانگی و جوندگان موذی و سایر شرکتها 1000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

722 1380/12/08 بند ز
نمونه مجوز صادر شده

تمدید
فرآیند تمدید کارت بهداشت مغازه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزاصلاح
فرآیند اصلاح کارت بهداشت مغازه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزابطال
فرآیند ابطال کارت بهداشت مغازه


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز