شیوه نامه صدور کارت رفاهی برای دارندگان سهام عدالت و یارانه بگیران


در این مقاله قصد داریم تا شرایط اعطای کارت رفاهی برای دارندگان سهام عدالت و یارانه بگیران را به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای حمایت از معیشت و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و همچنین بهبود فرایند تامین مالی زنجیره تولید، نسبت به ابلاغ شیوه نامه اعطای کارت رفاهی برای دارندگان سهام عدالت و یارانه بگیران اقدام نموده است.

لازم به ذکر است این شیوه نامه به پنج بانک «ملی ایران»، «ملت»، «صادرات ایران»، «تجارت» و «رفاه کارگران» با سهمیه هر بانک حداقل دویست هزار فقره کارت و سقف فردی هر متقاضی هفتاد میلیون ریال اقدام کرده است.


شرایط اعطای کارت رفاهی برای دارندگان سهام عدالت و یارانه بگیران


شیوه نامه اعطای کارت رفاهی برای دارندگان سهام عدالت و یارانه بگیران در اجرای تصمیمات جلسه دویست و بیست و یکم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 7/2/1400 و نامه شماره 17850 مورخ 21/2/1400 ، بانکهای عامل بر اساس شیوه نامه ذیل نسبت به اجرای موضوع اقدام نمایند.

ماده 1 شیوه نامه کارت رفاهی برای دارندگان سهام عدالت در این شیوه نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار میروند:

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران

ب- موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباري غیربانکی داراي مجوز از بانک مرکزي

ج- کارت رفاهی: کارت اعتباري که موسسه اعتباري می توانید در چارچوب دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری و سایر ضوابط و مقررات جاري به مشتري در قالب این طرح اعطا نمایند.

د- سقف اعتبار : حداکثر اعتباري که موسسه اعتباري به مشتري تخصیص میدهد و در چارچوب قرارداد کارت اعتباري، براي پرداخت وجه خرید کالا و خدمات در خصوص کارت اعتباري، مورد استفاده قرار گیرد.

ه- مشتری: کلیه اشخاص حقیقی از جمله دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ میزانی از سهام خود را به فروش نرسانده اند و همچنین کلیه سرپرستان خانوار که حداقل یکی از یارانه هاي نقدي یا معیشتی را دریافت نمایند.

و- پذیرنده کارت : شخصی که از طریق انجام تراکنش مبادرت به واگذاری کالا و خدمات به مشتري مینماید.

ز- سامانه: سامانه اعتباري رفاه ایرانیان با تولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ح- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ماده 2 شیوه نامه کارت رفاهی برای دارندگان سهام عدالت

مؤسسه اعتباری موظف است قبل از صدور کارت رفاهی، نسبت به رعایت تمامی ضوابط و مقررات بانکی بویژه اعتبارسنجی مشتري اقدام نماید.

ماده3 – سهام عدالت بر اساس ارزشیابی حداکثر 60 درصد قیمت روز سهام مذکور بر اساس اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزي و تسویه وجوه) و حسابهاي یارانه ای نقدی و معیشتی حسب اعلام سازمان هدفمندسازي یارانه ها و با در نظر گرفتن کسورات مربوط به اقساط وام هاي پرداخت شده قبلی، می تواند در زمره وثایق قابل قبول از مشتري مورد پذیرش قرار گیرد.

ماده 4 شیوه نامه کارت رفاهی برای دارندگان سهام عدالت-  سقف فردي اعتبار قابل اعطا به مشتري در این طرح حداکثر مبلغ 70میلیون ریال است.

ماده 5 شیوه نامه کارت رفاهی برای دارندگان سهام عدالت- مهلت بازپرداخت اعتبار اعطایی به تشخیص موسسه اعتباري حداکثر 18ماه می باشد.

ماده 6- اعتبار کارت رفاهی براي خرید کالا و خدمات در فروشگاهها و پذیرنده کارت طرف قرارداد اعلامی توسط بانکهاي عامل و طرف قرارداد در سامانه رفاهی ایرانیان امکان پذیر می باشد و تراکنش هاي مالی دیگر نظیر برداشت وجه و انتقال وجه از کارت مزبور مجاز نمی باشد.

ماده 7- مؤسسه اعتباري می تواند تسویه مطالبات محقق شده پذیرنده کارت را از روشهاي زیر انجام دهد:

1-7- استفاده از ابزارهاي تأمین مالی زنجیره تولید از قبیل صدور اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و برات الکترونیکی به منظور خرید کالاها و خدمات مورد نیاز پذیرنده کارت و انتقال در زنجیره تأمین در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه

2-7- بازپرداخت اقساطی مطالبات متناسب با قرارداد بانک عام و پذیرنده کارت

تبصره: تسویه بدهی بانک به پذیرنده با رعایت اعزامات شبکه خدمات پرداخت و از طریق سامانه هاي بانک مرکزي می بایست مورد اقدام قرار گیرد.

ماده 8 شیوه نامه کارت رفاهی برای دارندگان سهام عدالت- موسسه اعتباري می تواند از خدمات سامانه در اجراي طرح بهره مند گردد.

ماده 9- موسسه اعتباری می تواند نسبت به استفاده از بیمه نامه اعتباري ( موضوع نامه شماره 39192/100/1400 مورخ 11/3/1400 ) بیمه مرکزي از شرکتهاي بیمه داراي مجوز از بیمه مرکزي جهت کاهش ریسک بازپرداخت تسهیلات در دامنه مشتریان متقاضی هر موسسه ( با تعداد حداقل 25 نفر ) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط اقدام نماید.

ماده 10- نرخ سود تسهیلات این شیوه نامه در قالب مصوبات شوراي پول و اعتبار میباشد. موسسه اعتباري میتواند با عقد قرارداد با پذیرنده ها نسبت به اعمال تخفیف به مشتري اقدام نماید.

ماده 11- صدور کارت اعتباري موضوع این دستورالعمل در قالب دستورالعمل اجرایی کارت اعتباري ( ابلاغیه شماره 194227/95 مورخ 18/6/1395 مدیریت کل مقررات، مجوزهاي بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزي و اصلاحیه هاي بعدي آن) قابل اقدام است.

ماده 12 شیوه نامه کارت رفاهی برای دارندگان سهام عدالت – موسسه اعتباري مکلف است گزارش نحوه اجراي شیوه نامه را به صورت ماهانه به بانک مرکزي ارائه نماید.