گواهینامه ثبت برند و ثبت کالا

در این مقاله سعی شده تا هر آنچه برای دریافت گواهینامه ثبت برند و ثبت کالا مورد نیاز است ارائه شود. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم و مبانی قانونی لازم برای صدور ،‌تمدید و یا ابطال گواهینامه مورد نظر در این مطلب ذکر شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهینامه ثبت برند و ثبت کالا
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر

1366 1392/09/25 بند 6-3-1-7 و پیوست 8
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی ثبت نام یا علامت تجاری 100458
دارا بودن گواهینامه ثبت کالا حداقل برای دو مدل از هرکالا 100493
نتایج آزمون کیفی مطابق 101300
اظهار نامه تولید کننده (MD) 222453
اظهار نامه عرضه کننده (SD) 555666
مجوز نمایندگی رسمی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 5467890980
تعهد محضري و اظهار نامه انطباق کالای وارداتی متقاضی دریافت گواهینامه ثبت کلی کالا (COBR) 989765545


 

مبانی قانونی برای اخذ گواهینامه ثبت برند :

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر 1366 1392/09/25 7-1-3-6
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
استعلام تایید نمایندگی و نام و نشان تجاری 1233456009 مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران – اداره صدور و نظارت بر مجوزها 15 http://iccima.ir
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر 1366 1392/09/25 بند6-3-1-7 و پیوست8
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر 1366 1392/09/25 بند 6-3-1-7 و پیوست 8
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر 1366 1392/09/25 6-3-1-5 و6-3-1-6و6-3-1-7 و پیوست 8
مدت زمان صدور مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر 1366 1392/09/25 8-1-3-6
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد 576 1396/07/14 ماده 31
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران 1359 1397/04/26 2-2-5-4
نمونه مجوز صادر شده
فرآیند تمدید گواهینامه ثبت برند و ثبت کالا


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
نتایج آزمون کیفی مطابق 101300

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر 1366 1392/09/25 پ بند 6-3-1-11
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر 1366 1392/09/25 زیر بند پ ،بند 6-3-1-11
مدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه کارمزد خدماتی تمدید گواهی ثبت برند 4000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران 1359 1397/04/26 بند 4-5-11
فرآیند اصلاح گواهینامه ثبت برند و ثبت کالا


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز
روز
مدت اعتبار گواهینامه ثبت برند و ثبت کالا

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز

ابطال


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر 1366 1392/09/25 زیر بند پ ،بند6-3-1-11
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
برگ نتایج آزمون نامنطبق با استاندارد کالا 34009988
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر 1366 1392/09/25 زیر بند پ ، بند 6-3-1-11