گواهینامه ثبت برند و ثبت کالا

در این مقاله سعی شده تا هر آنچه برای دریافت گواهینامه ثبت برند و ثبت کالا مورد نیاز است ارائه شود. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم و مبانی قانونی لازم برای صدور ،‌تمدید و یا ابطال گواهینامه مورد نظر در این مطلب ذکر شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهینامه ثبت برند و ثبت کالا
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر

13661392/09/25بند 6-3-1-7 و پیوست 8
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی ثبت نام یا علامت تجاری100458
دارا بودن گواهینامه ثبت کالا حداقل برای دو مدل از هرکالا100493
نتایج آزمون کیفی مطابق101300
اظهار نامه تولید کننده (MD)222453
اظهار نامه عرضه کننده (SD)555666
مجوز نمایندگی رسمی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان5467890980
تعهد محضري و اظهار نامه انطباق کالای وارداتی متقاضی دریافت گواهینامه ثبت کلی کالا (COBR)989765545


 

مبانی قانونی برای اخذ گواهینامه ثبت برند :

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/257-1-3-6
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام تایید نمایندگی و نام و نشان تجاری1233456009مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران – اداره صدور و نظارت بر مجوزها15http://iccima.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/25بند6-3-1-7 و پیوست8
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/25بند 6-3-1-7 و پیوست 8
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/256-3-1-5 و6-3-1-6و6-3-1-7 و پیوست 8
مدت زمان صدور مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز
ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/258-1-3-6
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد5761396/07/14ماده 31
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397/04/262-2-5-4
نمونه مجوز صادر شده
فرآیند تمدید گواهینامه ثبت برند و ثبت کالا


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
نتایج آزمون کیفی مطابق101300

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/25پ بند 6-3-1-11
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/25زیر بند پ ،بند 6-3-1-11
مدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه کارمزد خدماتی تمدید گواهی ثبت برند4000000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397/04/26بند 4-5-11
فرآیند اصلاح گواهینامه ثبت برند و ثبت کالا


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز
روز
مدت اعتبار گواهینامه ثبت برند و ثبت کالا

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز

ابطال


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/25زیر بند پ ،بند6-3-1-11
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
برگ نتایج آزمون نامنطبق با استاندارد کالا34009988
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/25زیر بند پ ، بند 6-3-1-11