به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت گواهینامه ثبت مواد کودینیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهینامه ثبت مواد کودی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

10722 1395/11/10 بند پ ماده 7 دانلود

قانون حفاظت خاک

11153 1398/08/08 ماده 10 دانلود

آئین نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی

11253 1393/08/21 ماده 3 دانلود
فرآیند صدور گواهینامه ثبت مواد کودی
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه ثبت مواد کودی


عنوان مدرک کد مدرک
اساسنامه 11888
مشخصات فنی ماده کودی با سربرگ و تایید تولید کننده 12230
اطلاعات ایمنی ماده کودی 12235
ترجمه کامل برچسب 12236
نمونه کود با بسته بندی اصلی 12237
برچسب فارسی کود 12238
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی 12240
مدارک ثبت نام تجاری 12242
مدارک مسئول فنی 12243
تعهدنامه مسئول فنی 12244
قرارداد با شرکت تولید کننده که باید به در سربرگ توزیع کننده تنظیم شود 12245

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شیوه نامه ثبت انواع مواد کودی

11627 1393/11/21 فصل 2- ماده 6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شیوه نامه ثبت انواع مواد کودی

11627 1393/11/21 فصل 2 -ماده 6 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شیوه نامه ثبت انواع مواد کودی

11627 1393/11/21 فصل 2- ماده 8 دانلود
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغ تعرفه خدمات و تولید محصولات فن آورانه سازمان

11628 1399/02/08 تعرفه های سال 98 دانلود
نمونه گواهینامه ثبت مواد کودی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید گواهینامه ثبت مواد کودی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید گواهینامه ثبت مواد کودی


عنوان مدرک کد مدرک
کارت بازرگانی 10220
ارائه درخواست کتبی 11224
برچسب 11485
ارائه فیش بانکی 12054
اجازه نامه رسمی از طرف شرکت تولید کننده یا تامین کننده که در آن نام شرکت وارد کننده قید شده باشد. 12229
مدارک ثبت نام تجاری 12242
گواهي طی دوره آموزش مسئول فنی 12366

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شیوه نامه ثبت انواع مواد کودی

11627 1393/11/21 فصل2-ماده 8 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید گواهینامه ثبت مواد کودی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شیوه نامه ثبت انواع مواد کودی

11627 1393/11/21 فصل 2- ماده 8 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید گواهینامه ثبت مواد کودیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغ تعرفه خدمات و تولید محصولات فن آورانه سازمان

11628 1399/02/08 تعرفه های مصوب سال 98 دانلود
فرآیند اصلاح گواهینامه ثبت مواد کودی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح گواهینامه ثبت مواد کودیمدت زمان اصلاح گواهینامه ثبت مواد کودی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح گواهینامه ثبت مواد کودی
فرآیند ابطال گواهینامه ثبت مواد کودی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی

11253 1393/08/21 ماده 16 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو گواهینامه ثبت مواد کودی


عنوان مدرک کد مدرک
اخطار دوم 11124

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه ثبت و کنترل کیفی انواع مواد کودی

11253 1393/08/21 ماده 16 دانلود