مرجع صدور گواهینامه صادر کننده برترمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهینامه صادر کننده برتر
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

576 1396/07/14 بند 15 ماده7

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست 7
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
تصویر آگهی ثبت برند 100458
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 10117
آگهی تاسیس ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 1001946
ارائه تصویر کارت بازرگانی مدیر عامل به عنوان شخص حقوقی با تاریخ اعتبار 1003010

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست 7
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
استعلام سابقه شکایت یا مرجوع شدن کالا (صادر کننده برتر ) 10250 گمرک جمهوری اسلامی ایران – دفتر صادرات 15 https://www.irica.ir
استعلام سابقه شکایت یا مرجوع شدن کالا (صادر کننده برتر ) 10248 وزارت صنعت، معدن و تجارت – سازمان توسعه تجارت ایران 15 http://www.tpo.ir
استعلام سابقه شکایت یا مرجوع شدن کالا (صادر کننده برتر ) 10246 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 15 http://www.tccim.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست شماره 7
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست 7
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست 7
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد بررسی و صدور گواهینامه صادرکننده برتر 4779000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

1359 1397/04/26 بند 4-4-3
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید گواهینامه صادر کننده برتر


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
نتایج آزمون کیفی مطابق 101300

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست 7
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست 7
مدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد بررسی تمدید گواهینامه صادر کننده برتر 8000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

1359 1397/04/26 بند 4-5-3
فرآیند اصلاح گواهینامه صادر کننده برتر


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال گواهینامه صادر کننده برتر


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
برگ نتایج آزمون نامنطبق با استاندارد کالا 34009988


صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهینامه صادر کننده برتر
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

576 1396/07/14 بند 15 ماده7

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست 7
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
تصویر آگهی ثبت برند 100458
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 10117
آگهی تاسیس ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 1001946
ارائه تصویر کارت بازرگانی مدیر عامل به عنوان شخص حقوقی با تاریخ اعتبار 1003010

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست 7
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
استعلام سابقه شکایت یا مرجوع شدن کالا (صادر کننده برتر ) 10250 گمرک جمهوری اسلامی ایران – دفتر صادرات 15 https://www.irica.ir
استعلام سابقه شکایت یا مرجوع شدن کالا (صادر کننده برتر ) 10248 وزارت صنعت، معدن و تجارت – سازمان توسعه تجارت ایران 15 http://www.tpo.ir
استعلام سابقه شکایت یا مرجوع شدن کالا (صادر کننده برتر ) 10246 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 15 http://www.tccim.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست شماره 7
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست 7
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست 7
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد بررسی و صدور گواهینامه صادرکننده برتر 4779000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

1359 1397/04/26 بند 4-4-3
نمونه مجوز صادر شده

تمدید
فرآیند تمدید گواهینامه صادر کننده برتر


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
نتایج آزمون کیفی مطابق 101300

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست 7
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

1133 1397/11/15 پیوست 7
مدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد بررسی تمدید گواهینامه صادر کننده برتر 8000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

1359 1397/04/26 بند 4-5-3
اصلاح
فرآیند اصلاح گواهینامه صادر کننده برتر


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال گواهینامه صادر کننده برتر


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
برگ نتایج آزمون نامنطبق با استاندارد کالا 34009988