به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت گواهینامه کیفیت پنبه ( رقم بندی پنبه ) نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهینامه کیفیت پنبه ( رقم بندی پنبه )
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه کمیته پنبه

11641 1339/11/15 ماده 5 و 11 و 24 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش بازدید کارشناسی تایید شده مبنی بر رعایت استاندارد و تجهیزات 12302
اسناد مالکیت 12303

دانلود


استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور گواهینامه کیفیت پنبه ( رقم بندی پنبه )


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه کمیته پنبه

11641 1339/11/15 ماده 11 تا 18 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه کمیته پنبه

11641 1339/11/15 ماده 22 دانلود
هزینه صدور گواهینامه کیفیت پنبه ( رقم بندی پنبه )


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد صدور گواهی نامه تصفیه پنبه به ازاء هر کیلوگرم 15 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

11941 1373/12/28 ماده 74 فایلی وجود ندارد
نمونه گواهینامه کیفیت پنبه ( رقم بندی پنبه ) صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید گواهینامه کیفیت پنبه ( رقم بندی پنبه )


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید گواهینامهفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید گواهینامهفرآیند اصلاح گواهینامه کیفیت پنبه ( رقم بندی پنبه )


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح گواهینامهفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح گواهینامهفرآیند ابطال گواهینامه کیفیت پنبه ( رقم بندی پنبه )


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال گواهینامهفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال گواهینامه