گواهی ارزش افزوده


در این مقاله قصد داریم تا تمامی اطلاعات لازم برای را به شما عزیزان ارائه دهیم. همچنین مدارک و شرایط لازم برای را برای شما قرار خواهیم داد.

مرجع صدورمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی ارزش افزوده
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون مالیات بر ارزش افزوده 446 1397/10/17 18
فرآیند صدور گواهی ارزش افزوده
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی ارزش افزودهفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مالیات بر ارزش افزوده

446 1397/10/17 18

دستورالعمل اصلاحی گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

2729 1398/06/11 بند1،2،3شرایط
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مالیات ارزش افزوده

446 1397/10/17 18

دستورالعمل اصلاحی گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

2729 1398/06/11 6
مدت اعتبار گواهی ارزش افزوده
 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مالیات ارزش افزوده

446 1397/10/17 18

دستورالعمل اصلاحی گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

2729 1398/06/11 بند 3 نحوه صدور
هزینه صدور مجوز
نمونه گواهی ارزش افزوده صادر شده

فرآیند تمدید گواهی ارزش افزوده


شرایط و مدارک لازم برای تمدید گواهی ارزش افزودهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مالیات ارزش افزوده

446 1397/10/17 18

دستورالعمل اصلاحی گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

2729 1398/06/11 بند 1،2،3 شرایط
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مالیات بر ارزش افزوده

446 1397/10/17 ماده 18

دستورالعمل اصلاحی گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات ارزش افزوده

2729 1398/06/11 بند1،2،3 شرایط
مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اصلاحی گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات ارزش افزوده

2729 1398/06/11 6
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح گواهی ارزش افزوده


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال گواهی ارزش افزوده


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مالیات بر ارزش افزوده

446 1397/10/17 18

دستورالعمل اصلاحی گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

2729 1398/06/11 بند 9  
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مالیات بر ارزش افزوده

446 1397/10/17 18

دستورالعمل اصلاحی گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

2729 1398/06/11 بند 9