به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را به تفصیل برای شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای اخذ گو از جمله مواردی است که در این مطلب آورده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

429 1369/08/29 13

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

429 1369/08/29 85

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

429 1369/08/29 91

دستورالعمل اجرایی آیین نامه امور ایمنی پيمانکار

1014 1397/07/03 ماده1
فرآیند صدور مجوز


 فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران


عنوان مدرک کد مدرک

تصویر کارت ملی

10001

تصویر شناسنامه

10002

تصویر گواهی آموزشی

10029

اطلاعات تماس

10042

سابقه فعالیت

100301

صدور گواهی تایید صلاحیت ایمنی بنا به تشخیص کمیته استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی اس

100418

بازدید از تجهیزات و امکانات ایمنی پیمانکار

100442

تأییدیه صلاحیت فردی

100904

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

429 1369/08/29 ماده 13، 85 و 91

دستورالعمل اجرایی آیین نامه امور ایمنی پيمانکار

1014 1397/07/03 ماده 13
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی آیین نامه امور ایمنی پيمانکار

1014 1397/07/03 جز الف بند 3 و تبصره آن
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی آیین نامه امور ایمنی پيمانکار

1014 1397/07/03 ماده 1تا5
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه مقررات زدایی

1051 1396/08/09 ردیف 4
مدت اعتبار گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی آیین نامه امور ایمنی پيمانکار

1014 1397/07/03 تبصره 1 ماده 5
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی آیین نامه امور ایمنی پيمانکار

1014 1397/07/03 ماده 6 مقررات عمومی
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی آیین نامه امور ایمنی پيمانکار

1014 1397/07/03 5-1 تبصره 3
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی آیین نامه امور ایمنی پيمانکار

1014 1397/07/03 بند 5-1 تبصره 3
مدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی آیین نامه امور ایمنی پيمانکار

1014 1397/07/03 ماده 5

دستورالعمل اجرایی آیین نامه امور ایمنی پيمانکار

1014 1397/07/03 بند 5-3 تبصره 3 بند
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز