به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت گواهی تست صحت انساب دام، طیور و زنبورعسل نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی تست صحت انساب دام ، طیور و زنبورعسل
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 2 دانلود

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 10 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی تست صحت انساب دام ، طیور و زنبورعسلفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام جامع دامپروری کشور

11080 1388/05/26 ماده 2 و ماده 10 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام جامع دامپروری کشور

11080 1388/05/26 ماده 10 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 2 و ماده 10 دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تست انساب دام های کشور 5000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 10 دانلود
نمونه گواهی تست صحت انساب دام ، طیور و زنبورعسل صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید گواهی تست صحت انساب دام ، طیور و زنبورعسل


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار گواهی تست صحت انساب دام ، طیور و زنبورعسلهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح گواهی تست صحت انساب دام ، طیور و زنبورعسل


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار گواهی تست صحت انساب دام ، طیور و زنبورعسلهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال گواهی تست صحت انساب دام ، طیور و زنبورعسل


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار گواهی تست صحت انساب دام ، طیور و زنبورعسلهزینه ابطال مجوز