به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاری نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور

11633 1397/07/16 ماده 8 دانلود

اساسنامه موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

12102 1383/04/28 ماده 3 بند 9 دانلود
فرآیند صدور گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاری
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاریفایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاری


عنوان هزینه مبلغ
هزینه کیت و سکانس 40000000 ریال
هزینه کارشناس 10000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تعرفه ارائه خـدمات و تولیـد محصولات فنـــاورانه کشــاورزي ســال 1398سازمـــان تحقیقـــات آموزش و ترویج کشاورزی

11875 1399/05/12 جدول صفحه 12 دانلود
نمونه گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاری صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاری


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاریفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاریهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه کیت و سکانس 40000000 ریال
هزینه کارشناس 10000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تعرفه ارائه خـدمات و تولیـد محصولات فنـــاورانه کشــاورزي ســال 1398سازمـــان تحقیقـــات آموزش و ترویج کشاورزی

11875 1399/05/12 جدول صفحه 12 دانلود
فرآیند اصلاح گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
اصل پروانه/ مجوز/ گواهی صادر شده 11254ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاری


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو گواهی تست صحت انساب ماهیان خاویاریفایلی وجود ندارد