به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت  این گواهی و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدورمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مالیات هاي مستقیم

550 1366/12/03 ماده 31

ماده 31 – اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبـی ظرف یک هفته گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترك را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تـسلیم نمایـد.

ایـن گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است رسیدگی به تقاضاي حضر وراثت در دادگاههاي صادر کننده تـصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
اظهارنامه مالیات بر ارث در اجرای مقررات ماده 26 100698

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مالیات هاي مستقیم

550 1366/12/03 ماده 31
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مالیات هاي مستقیم

550 1366/12/03 ماده 26

ماده 26- وراث ( منفرد یا مجتمعا ) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظـرف شـش مـاه از تـاریخ فـوت متـوفی اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوي کلیه اقلام ما ترك با تعیـین بهـاي زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضـمیمه مـدارك زیـر بـه اداره امـور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند:

1- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی

2- رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است .

3- در صورتی که اظهار نامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه .

4- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد .

مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مالیات هاي مستقیم

550 1366/12/03 ماده 31 ماده 31 – اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبـی ظرف یک هفته گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترك را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تـسلیم نمایـد.

ایـن گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است رسیدگی به تقاضاي حضر وراثت در دادگاههاي صادر کننده تـصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.

مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مالیات هاي مستقیم

550 1366/12/03 ماده 31 ماده 31 – اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبـی ظرف یک هفته گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترك را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تـسلیم نمایـد.

ایـن گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است رسیدگی به تقاضاي حضر وراثت در دادگاههاي صادر کننده تـصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.

هزینه صدور مجوز
نمونه گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث صادر شده

فرآیند تمدید گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز