1/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت صدور نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور گواهی سوریانسمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی سوریانس
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

10510 1389/10/06 ماده 15 دانلود

قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

10515 1371/01/01 ماده 5 و تبصره آن دانلود

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

10677 1396/07/14 بند 10 ماده 7 دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 6-6 و 6-5 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی سوریانس


عنوان مدرک کد مدرک
جدول 1 و 2 ماده 5 آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده 10458
ثبت رسمی شرکت بازرسی کننده 12127
بیمه نامه مسولیت حرفه ای در زمینه بازرسی کالا 12128
گزارس حسابرسی رسمی 12129
لیست بیمه پرسنل (بازرسین ) دارای تاییده 12130

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

10510 1389/10/06 جدول 1 و2 دانلود

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

10677 1396/07/14 بند 10 ماده 7 دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند 6-5 و6-6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند 6-5-1-2 الزامات عمومی دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

10510 1389/10/06 ماده دوم و جدول 1 و2 دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند 6 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

10510 1389/10/06 ماده9 دانلود

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

10677 1396/07/14 ماده 18 دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند 6 دانلود
هزینه صدور گواهی سوریانس


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد خدماتی شرکت های بازرسی در سطح ملی 50000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

10510 1389/10/06 جدول 3 و4 ماده 15 دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 9-6-6 دانلود
نمونه گواهی سوریانس صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید گواهی سوریانس


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید گواهی سوریانس


عنوان مدرک کد مدرک
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی 11057
آخرین صورت های مالی حسابرسی شده شرکت متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری 11109
ارائه درخواست کتبی 11224
ارائه گزارش عملیات سالانه 11252
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی 11504
ارائه فیش بانکی 12054

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

10510 1389/10/06 جدول 1 و2 دانلود

آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

10510 1389/10/06 ماده7 دانلود

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

10677 1396/07/14 بند 10 ماده 7 دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند6-7 و پیوست 3 جدول عوامل وامتیازات دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند 6-5 و6-6 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

10510 1389/10/06 ماده دوم و جدول 1 و2 دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند 6-7 دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند 6 دانلود
مدت زمان تمدید گواهی سوریانس

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند 6-7 دانلود
مدت اعتبار گواهی سوریانسهزینه تمدید گواهی سوریانس


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد خدماتی شرکت های بازرسی در سطح ملی 50000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

10510 1389/10/06 جدول 3 و4 ماده 15 دانلود

آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

10510 1389/10/06 ماده15 جدول 3 دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 9-6-6 دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند 6-6-9 الی 6-6-11 دانلود
فرآیند اصلاح گواهی سوریانس


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 6-7 دانلود
ضوابط خاص اصلاح گواهی سوریانس


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

10510 1389/10/06 ماده15 دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 7-6 دانلود
مدت زمان اصلاح گواهی سوریانس

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

10510 1389/10/06 ماده15 دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بند6-7 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه بررسی پرونده و صدور پروانه (توسعه ) 1000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده و ضوابط بازرسی کالاها

10510 1389/10/06 ماده 15 &جدول 3 دانلود

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 بندهای 6-6-9 الی 6-6-11 دانلود
فرآیند ابطال گواهی سوریانس


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل چگونگی ارزیابی تایید صلاحیت و نظارت بر شرکت های بازرسی کالا کد 237/152/د

11455 1394/12/05 یاداوری 1 بند 6-7-4 دانلود

دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و اختلافات بین خریداران وشرکت های بازرسی به شماره د/152/235

11558 1394/02/02 بند 6-6 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو گواهی سوریانسفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات و اختلافات بین خریداران و شرکت های بازرسی به شماره د/152/235

11558 1394/02/02 بند 6-6 دانلود