به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت صدور گواهی صادرات خدمات را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی صادرات خدمات
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی حمایت ھای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مھندسی

10101 1382/10/23 متن دانلود

اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران

10209 1383/06/14 ماده 4 دانلود

اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران

10209 1383/06/14 ماده 5 بند 36 دانلود

آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات – مصوبه هیئت وزیران (ماده19)

11586 1389/02/08 19 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی صادرات خدماتفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران

10209 1383/06/14 ماده 5 بند 36 دانلود

بر اساس رویه داخلی دستگاه

11676 1399/03/19 متن فایلی وجود ندارد
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران

10209 1383/06/14 ماده 4 دانلود

بر اساس رویه داخلی دستگاه

11676 1399/03/19 متن فایلی وجود ندارد
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بر اساس رویه داخلی دستگاه

11676 1399/03/19 متن فایلی وجود ندارد
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات – مصوبه هیئت وزیران (ماده19)

11586 1389/02/08 متن دانلود

بر اساس رویه داخلی دستگاه

11676 1399/03/19 متن فایلی وجود ندارد
هزینه صدور گواهی صادرات خدمات
نمونه گواهی صادرات خدمات صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید صدور گواهی صادرات خدمات


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید صدور گواهی صادرات خدماتمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهی صادرات خدمات


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بر اساس رویه داخلی دستگاه

11676 1399/03/19 متن فایلی وجود ندارد
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بر اساس رویه داخلی دستگاه

11676 1399/03/19 متن فایلی وجود ندارد
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال صدور گواهی صادرات خدمات


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال صدور گواهی صادرات خدماتمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز