5/5 - (2 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت گواهی صادرات و واردات بذر و نهال نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی صادرات و واردات بذر و نهال


فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی صادرات و واردات بذر و نهالفایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
مجوز ورود بذر و نهال و اندام تکثیری رویشی توسط سازمان حفظ نباتات 10357 سازمان حفظ نباتات کشور – مدیریت حفظ نباتات 0 www.ppo.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور گواهی صادرات و واردات بذر و نهالمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور گواهی صادرات و واردات بذر و نهال
نمونه گواهی صادرات و واردات بذر و نهال صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید گواهی صادرات و واردات بذر و نهال


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید گواهی صادرات و واردات بذر و نهالفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید گواهی صادرات و واردات بذر و نهالمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید گواهی صادرات و واردات بذر و نهال
فرآیند اصلاح گواهی صادرات و واردات بذر و نهال


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح گواهی صادرات و واردات بذر و نهال

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال گواهی صادرات و واردات بذر و نهال


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز

ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال گواهی صادرات و واردات بذر و نهال

روز
مدت اعتبار گواهی صادرات و واردات بذر و نهالهزینه ابطال گواهی صادرات و واردات بذر و نهال