گواهی عدم بدهی بیمه


در این مقاله به بررسی گواهی عدم بدهی بیمه و مواردی که افراد ملزم به ارائه این گواهی هستند خواهیم پرداخت. همچنین مدارک و شرایط لازم برای دریافت گواهی عدم بدهی بیمه را خدمت شما عزیزان بیان خواهیم نمود.

بر اساس قانون تأمین اجتماعی، هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان تأمین اجتماعی را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه کند.

در ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی تصریح شده است:

دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان تأمین اجتماعی راجع به بدهی واگذارکننده استعلام کنند و در صورتی که سازمان ظرف ١٥ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد، دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد.

به این ترنیب درصورت انجام معامله بدون ارائه گواهی عدم بدهی بیمه ، انتقال دهنده و گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

لذا مالکین کارگاه‌ها که اقدام به واگذاری و یا اجاره ملک خود می‌کنند مکلفند در هنگام تسویه حساب با مستاجر قبلی و یا تمدید قرارداد با وی، نسبت به اخذ مفاصا حساب بیمه‌ای از اجاره‌دار بابت مدت اجاره اقدام کنند در غیر این صورت با توجه به قسمت پایانی ماده قانونی یاد شده در مقابل بدهی کارگاه دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

مرجع صدور گواهی عدم بدهی بیمهمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی عدم بدهی بیمه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تامین اجتماعی

25 1354/04/03 37 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گواهی پرداخت کل بدهی از ناحیه مدیون 100593
تکمیل فرم درخواست 100753
اجاره نامه و يا سند مالكيت مربوط به دفتر شركت و كارگاه محل توليد 22532
اجاره نامه یا سند مالکیت بر اساس آخرین آگهی روزنامه رسمی بخشنامه 1657363
آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور 1001948

دانلود


استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور گواهی عدم بدهی بیمه
نمونه گواهی عدم بدهی بیمه صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید گواهی عدم بدهی بیمه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهی عدم بدهی بیمه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهی عدم بدهی بیمه


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو گواهی عدم بدهی بیمهصدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی عدم بدهی بیمه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تامین اجتماعی

25 1354/04/03 37 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گواهی پرداخت کل بدهی از ناحیه مدیون 100593
تکمیل فرم درخواست 100753
اجاره نامه و يا سند مالكيت مربوط به دفتر شركت و كارگاه محل توليد 22532
اجاره نامه یا سند مالکیت بر اساس آخرین آگهی روزنامه رسمی بخشنامه 1657363
آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور 1001948

دانلود


استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور گواهی عدم بدهی بیمه
نمونه گواهی عدم بدهی بیمه صادر شده

دانلود
تمدید
فرآیند تمدید گواهی عدم بدهی بیمه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزاصلاح
فرآیند اصلاح گواهی عدم بدهی بیمه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزابطال
فرآیند ابطال گواهی عدم بدهی بیمه


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو گواهی عدم بدهی بیمه