آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا تمامی اطلاعات لازم برای صدور گواهی مالیات بر ارث را به شما عزیزان ارائه دهیم. همچنین مدارک و شرایط لازم برای دریافت را برای شما قرار خواهیم داد.

مرجع صدور گواهی مالیات بر ارثمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی مالیات بر ارث
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

325 1394/05/19 ماده 34
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی مالیات بر ارث


عنوان مدرک کد مدرک
تکمیل فرم درخواست 100753
تاییدیه اداره کنسولی وزارت امور خارجه برای تعیین تابعیت وراث و متوفی درخصوص اش 1000234
تسلیم گواهی حصر وراثت 1000134


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

325 1394/05/19 ماده 34

آیین نامه اجرایی ماده 34 قانون مالیات های مستقیم

839 1398/01/15 تبصره 1و 2
استعلام‌های بین دستگاهی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم 325 1394/05/19 تبصره 3 ماده 17
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

325 1394/05/19 ماده 34
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی ماده 34 قانون مالیات های مستقیم

839 1398/01/15 ماده 9
مدت اعتبار مجوز

 ماه


نمونه مجوز صادر شده
فرآیند تمدید گواهی مالیات بر ارث


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید گواهی مالیات بر ارثمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوزفرآیند تمدید گواهی مالیات بر ارث


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار گواهی مالیات بر ارث

 ماههزینه تمدید مجوزفرآیند تمدید گواهی مالیات بر ارث


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید گواهی مالیات بر ارثمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز