به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا درباره گواهی نامه ثبت نشان جغرافیایی اطلاعات کامل و جامعی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور گواهی نامه ثبت نشان جغرافیاییمشخصات مجوز


مطالعه بیشتر :

ثبت نشان جغرافیایی

استعلام وضعیت نشان جغرافیایی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی نامه ثبت نشان جغرافیایی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه موضوع ماده 16 قانون حمایت از نشان جغرافیایی

1284 1387/11/01 5

اظهار نامه ثبت نشان جغرافیایی باید دارای ضمائم زیر باشد:

الف –مدارک مثبت هویت متقاضی یا نماینده قانونی وی.

ب –نسخه اصلی یا رو نوشت مصدق وکالتنامه در صورتی که تقاضا توسط وکیل به عمل آید.

ج – 10عددنمونه نشانه جغرافیایی به طریقی که استعمال می شود حداکثر در ابعاد 10X10سانتی متر.

د –مشخصات محصول که شامل اطلاعات زیر می باشد:

1-نام محصول و نشانه جغرافیایی که ثبت آن در خواست می شود.

2-توصیف محصولشامل مواد خام ، اگر لازم باشد و خصوصیات اصلیفیزیکی ، شیمیایی ، میکروبیو لوژیک ویا طعم ، بو و ظاهر (ارگانولپتیک) آن.

3-منطقه مشخص جغرافیایی تولید محصول.

4-مدارک دال بر اینکه مبدأ محصول در منطقه جغرافیایی معینی است یا محصول در آن منطقه تولید شده است.

5-توصیف روش به دست آوردن محصول و همچنین اطلاعات مربوط به بسته بندی چنانچه به بسته بندی برای تأمین کیفیت و یا تعیین منشأ تولید یا تضمین کنترل در منطقه جغرافیایی تعیین شده نیاز باشد.

6-جزئیات ارتباط با محیط جغرافیایی یا مبدأ جغرافیایی.

7-جزئیات مراحل کنترل یا ساختار بازرسی که به منظور احراز یا پایش رعایت مستمر خصوصیات محصول ضرورت دارد.

8-طرز مخصوص الصاق برچسب محصول مربوط به کاربرد اصطلاح »نشان جغرافیایی « ، »نشان جغرافیایی حمایت شده «، »نشان جغرافیایی ثبت شده« و یا مشخصات ملی و سنتی مترادف آن بر روی محصولات.

ه -تأئیدیه مقام صلاحیت دار اتحادیه های مربوط و یا سازمانهای مرتبطدایر بر تصدیق مبدأ تولید و انتساب کیفیت ،شهرت و سایر خصوصیات مورد ادعابه آن مبدأ جغرافیایی به وسیله متقاضی.

و -اگر کشور مبدأ نشانه جغرافیایی ایران نباشد تسلیم یک نسخه از سندی دال بر ثبت و یا شناسایی قانونی آن در کشور مبدأ به زبان اصلی که به گواهی مقام صادر کننده آن رسیده و توسط کنسولگری ایران گواهی شده باشد به همراه ترجمه رسمی آن الزامی است.

قانون حمایت از نشان جغرافیایی

1285 1383/11/07 3-9
فرآیند صدور گواهی نامه ثبت نشان جغرافیایی
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 10117
مشخصات محصول 1001861
تایید مقام صلاحیتدار 1001862

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور گواهی نامه ثبت نشان جغرافیایی


عنوان هزینه مبلغ
حق الثبت اظهارنامه 150000 ریال
حق الثبت نشان جغرافیایی 1200000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه موضوع ماده 16 قانون حمایت از نشان جغرافیایی

1284 1387/11/01 35 برای ثبت نشان جغرافیایی حق الثبت به طریق زیر اخذ می شود:

1–حق الثبت اظهارنامه نشانه جغرافیایی بدون احتساب بهای ورقه 150000ریال.

2–حق الثبت نشانه جغرافیایی 1200000ریال.

3–هزینه اعتراض به اظهار نامه ثبت نشانه جغرافیایی 100000ریال.

4–هزینه تغییر و اصلاح قبل و بعد از ثبت 20000ریال.

5–هزینه در یافت گواهی تائید شده و اخذ رو نوشت 20000ریال.

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید گواهی نامه ثبت نشان جغرافیایی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهی نامه ثبت نشان جغرافیایی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حمایت از نشان جغرافیایی

1285 1383/11/07 11 و 12 ماده 11- در صورت رد اظهارنامه ثبت نشان جغرافیایی مرجع ثبت ملزم استدلایل رد را به نحو مکتوب به متقاضی ابلاغ نماید . متقاضی می تواند ضمن پرداخت هزینه های مربوط ظرف مهلت مقرر اعتراض خود رابه دادگاه تقدیم نماید.

تبصره –مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران 3ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور شش ماه از زمان ابلاغ خواهد بود.

ماده 12–هر شخصی که نسبت به پذیرش ثبت اظهارنامه نشانه جغرافیاییاعتراض داشته باشد باید ظرف مدت 60 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود راضمن پرداخت هزینه های مقرر همراه با دلایل و مدارک استنادی به مرجع ثبتتسلیم نماید.

تبصره –اگر معترض شخصی است که نشان جغرافیایی قبلا به نام او ثبت نشده است باید در حین اعتراض ضمن پرداخت حق الثبت و تمام مخارج مربوطه اظهار نامه ثبت نشان جغرافیایی خود را مطابق مقررات مندرج در قانون و اینآیین نامه تسلیم نمایید.

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهی نامه ثبت نشان جغرافیایی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حمایت از نشان جغرافیایی

1285 1383/11/07 11 ماده 11- در صورت رد اظهارنامه ثبت نشان جغرافیایی مرجع ثبت ملزم استدلایل رد را به نحو مکتوب به متقاضی ابلاغ نماید .

متقاضی می تواند ضمن پرداخت هزینه های مربوط ظرف مهلت مقرراعتراض خود رابه دادگاه تقدیم نماید.

شرایط و مدارک لازم برای لغو گواهی نامه ثبت نشان جغرافیایی


عنوان مدرک کد مدرک
ابطال گواهی نامه ثبت نشان جغرافیایی با رای مراجع قضایی 1001855

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حمایت از نشان جغرافیایی

1285 1383/11/07 11 ماده 11- در صورت رد اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیایی مرجع ثبت ملزم استدلایل رد را به نحو مکتوب به متقاضی ابلاغ نماید .

متقاضی می تواند ضمن پرداخت هزینه های مربوط ظرف مهلت مقرر اعتراض خود رابه دادگاه تقدیم نماید.